Wtorek, 31 marca 2015
iso Strona główna Kontakt BIP Mapa strony Redakcja esp English version Dzienniki Ustaw i Monitor Polski Telefony
Nasze miasto
Samorząd
Gospodarka
Kultura Turystyka
Oświata Sport
e-Urząd
gen. bryg. Rudolf Dzipanov 
gen. bryg. Rudolf Dzipanov
Ur. 19.09.1921 r. w Suwałkach. Zamieszkały w Warszawie.

Absolwent suwalskiego gimnazjum. W 1956 ukończył Akademię Sztabu Generalnego. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Wiatach 1942-1945 członek ruchu oporu na Lubelszczyźnie i Zamojszczyźnie. Od 1944 r. żołnierz Wojska Polskiego, uczestnik walk o Wał Pomorski i Kołobrzeg. Po wojnie zawodowy oficer Wojska Polskiego, w sztabie generalnym. W 1966 r. awansowany na stopień generała brygady. Kontynuował studia na wydziale historii Uniwersytetu Warszawskiego (uzyskanie tytułu doktora nauk historycznych). W latach 50-tych dowódca polskiego kontyngentu wojskowego w ramach międzynarodowej komisji rozjemczej w Wietnamie. Komendant Wojskowego Instytutu Historycznego PAN. Odznaczony szeregiem medali i odznaczeń wojskowych, w tym Orderem Kawalerskim Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Związany od lat z Suwałka­mi i Suwalszczyzną. W 1939 r. jako uczeń suwalskiego gimnazjum zdobył tytuł mistrza Polski w kategorii juniorów w jeździe szybkiej na lodzie. Aktywny członek Zrzeszenia Suwalczan, potem Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny w kole warszaw­skim, wieloletni korespondent „Tygodnika Suwalskiego" od lat zainteresowany problematyką miasta i regionu. Współinicjator powstania pomnika Żołnierzy Września 1939 r. Uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Suwałk" w 2001 r.
Nasze Miasto
Wizytówka Miasta
Położenie miasta
Geomorfologia
Budowa geologiczna
Klimat
Dojazd
Dane demograficzne
Logo Miasta
Herb Suwałk
Hymn Suwałk
Film promujący Suwałki
Hejnał Suwałk
Historia Suwałk
Honorowi Obywatele Miasta
Aleksandra Piłsudska
Andrzej Strumiłło
Andrzej Witold Stanisław Wajda
Dagmar Falk
Jadwiga Jaraczewska
Walery Roman
marszałek Polski Edward Rydz-Śmigły
prof. Edward Franciszek Szczepanik
prof. Jan Bohdan Chmielewski
Zasłużeni dla Miasta Suwałk
Andrzej Strumiłło
Archiwum Państwowe w Suwałkach
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
Grzegorz Wołągiewicz
Henryk Józef Kulczycki
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
Irena Filipowicz
Jerzy Stanisław Klimko
Józef Gajewski
Ksiądz Jerzy Jan Zawadzki
Lech Nowikowski
Maria Krystyna Kapuścińska
Miasto Grande-Synthe
Miejskie Ognisko Artystyczne im. J. Lalewicza w Suwałkach
Muzeum Okręgowe w Suwałkach
Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze - Oddział w Suwałkach
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suwałkach
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Suwałkach
Radio 5 Bajer Media Spółka Jawna
Suwalski Obwód Światowego Związku Żołnierzy AK w Suwałkach
Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Piłsudskiej w Suwałkach
Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna w Suwałkach
Zespół Szkól nr 5 w Suwałkach
Zygmunt Filipowicz
gen. bryg. Rudolf Dzipanov
prof. Edward Franciszek Szczepanik
prof. Jan Bohdan Chmielewski
płk Jan Sadowski
Baza organizacji pożytku publicznego
Przynależność Miasta do organizacji
Konkurs na zagospodarowanie Parku Marii Konopnickiej
Projekty Parku
Propozycja nr 1
Propozycja nr 2
Propozycja nr 3
Propozycja nr 4
Propozycja nr 5
Propozycja nr 6
Propozycja nr 7
Propozycja nr 8
Propozycja nr 9
Miasta partnerskie
Alytus
Grande - Synthe
Mariampol
Notodden
Rezekne
Voru
Waren
Czerniachowsk
Projekty współfinansowane przez UE
Lata 2004-2006
Lata 2007-2013
„Poznaj siłę wyobraźni”
„Rozwiń skrzydła ciekawości"
„Zawód to klucz do sukcesu”
Adaptacja pomieszczeń do praktycznej nauki zawodu w ZS 6
Aquapark z pływalnią
Budowa infrastruktury strefy przemysłowej Papiernia w Suwałkach – II etap
Kierunki rozwoju subregionalnych biegunów wzrostu i instrumentów wsparcia byłych miast wojewódzkich
Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach, etap II
Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach, etap I
Platforma Współpracy EGO SA
Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej
Poprawa infrastruktury publicznej stref przemysłowych
Poprawa infrastruktury publicznej w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w regionie transgr.
Poprawa warunków kształcenia w ZS 4
Przebudowa hali sportowej OSIR
Przebudowa układu komunikacyjnego w Śródmieściu Suwałk (ul. Wigierska do Grunwaldzkiej przez rzekę)
Rekultywacja składowiska miejskiego przy ul. Staniszewskiego w Suwalkach
Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego
Rozbudowa bazy turystycznej OSiR w Suwałkach
Sala koncertowo-teatralna
Suwalski internet równych szans
TRANS IN FORM
Termomodernizacja ZS 4
Termomodernizacja ZS 6
Transport publiczny miasta oraz gminy Suwałki - etap II
Ulica Reja
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego–część II, adm. samorządowa
"Chcę zdobyć zawód i pracować"
Wybitne suwalskie postaci
Zabytki Suwałk
"Włócznia Jaćwingów" za 2011 r.
Komunikacja
Komunikacja miejska
Komunikacja autobusowa
Komunikacja kolejowa
Konsultacje społeczne
Plan Miasta
System Informacji Przestrzennej GIS
Plan Suwałk w Google
Ścieżki rowerowe
Zdrowie
Dyżury aptek
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
Izba Wytrzeźwień
Leczenie stomatologiczne
Lecznictwo szpitalne
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
Podstawowa opieka zdrowotna
Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
Programy
Diagnoza spożywania alkoholu, środków psychoaktywnych, występowania aktów przemocy wśród uczniów.
Diagnoza uzależnień od środków psychoaktywnych i występowania przemocy w opinii pedagogów i rodziców
Diagnoza środków psychoaktywnych i występowania przemocy wśród dorosłych mieszkańców Suwałk
Informacja z częściowej realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Suwałki
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w Suwałkach na 2011
Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w Suwałkach na 2012
Sprawozdanie z realizacji MPPiRPAiPN w Suwałkach za 2010 rok
Sprawozdanie z realizacji MPPiRPAiPN w Suwałkach za 2011 rok
Rehabilitacja lecznicza
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Regulamin
Uchwała
Zarządzenie zmieniające
Zarządzenie
"Wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu"
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
Świadczenia zdrowotne kontraktowane oddzielnie
Ekologia
Ochrona przyrody
Obszary chronionego krajobrazu
Pomniki przyrody
Rezerwat archeologiczny
Ochrona środowiska przyrodniczego
Hałas
Powietrze
Wody podziemne
Złoża kopalin i gleby
Krótko o azbeście
Fauna i flora miasta
Formy użytkowania terenu
Park Konstytucji 3-go Maja
Pomoc Miasta w usuwaniu wyrobów azbestowych
Zasady wycinki i pielęgnacji drzew/krzewów
Bezpieczne Suwałki
Obrona Cywilna
Obowiązki mieszkańców w zakresie powszechnej samoobrony
Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych
Rodzaje alarmów
System monitoringu wizyjnego Miasta Suwałki
Wirus grypy świń
Infolinia
Zalecenia
Zarządzanie kryzysowe
Czad cichy zabójca
Krótki poradnik dla mieszkańca miasta
Materiały do pobrania
Meldunek zima 2012/2013
Telefony alarmowe i pomocowe
Upały
Organizacje pozarządowe
Informacje z konsultacji priorytetowych zadań publicznych na 2014
Akty prawne
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
UCHWAŁA NR VI/31/2011 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
UCHWAŁA NR XI/85/2011
Baza organizacji pozarządowych
Herb Miasta
Informacja z II konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Suwałk (...)"
Informacja z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach
Konsultacje społeczne
Informacja z konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne Programu współpracy na 2011 r.
Konsultacje społeczne zmian do Programu współpracy na 2010 r.
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Logo Miasta
Nabór kandydatów do Komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
Baza kandydatów na członków komisji konkursowych na 2011-2012 r.
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych na lata 2011-2012
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego ...
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert (wsparcie CWOP)
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje do projektu programu współracy na 2011 rok
Konsultacje projektu uchwały w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi
Program współpracy Miasta Suwałk na rok 2011
Program współpracy Miasta Suwałk na rok 2012
Propozycje zadań priorytetowych na 2011 r.
Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi za 2012
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk w 2010 r.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Suwałk w 2011 r.
Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Konsultacje projektu uchwały w sprawie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Ogłoszenie
Skład Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Wybory przedstawicieli organizacji do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Nabór kandydatów do Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Współpraca z oragnizacjami pozarządowymi w roku 2013
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013
Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
Informacja z I konsultacji projektu programu współpracy na rok 2013.
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego
Konsultacje projektu uchwały w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenie o konsultacjach zmian w projekcie Programu współpracy
Propozycje zadań priorytetowych na 2013 r.
Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach
Wyniki konsultacji zmian do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach
Wyniki konsultacji społecznych
Wyniki konsultacji w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Suwałk
Zaproszenie do zgłaszania propozycji do projektu Programu współpracy na 2012 rok.
Zarządzenie nr 106/11 Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie ogłoszenia konsultacji
Informacja z I konsultacji projektu programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
Pomoc społeczna
Bezdomni
Bezpłatna infolinia - 0 800 444 989
Informator o instytucjach niosących pomoc w zakresie bezradności społecznej
Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn
Jednostki Pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej "Kalina"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
POTRZEBY W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2011
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH ZA 2010 ROK
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
Programy
Informacja realizacji Programu Integracji Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Karta współpracy samorządu miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami...
MIEJSKI PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W MIEŚCIE SUWAŁKI NA LATA 2013-2015
Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w mieście...
Program wspólpracy miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami...
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Suwałki na lata 2006 - 2015
Suwalska Rodzina PLUS
Nabór gimnazja
Nabór ponadgimnazjalne
Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
sprawy do zalatwienia
Otwarty umysł - drogą do sukcesu
WideoTydzień w Suwałkach
 
Związek Powiatów Polskich PWSZ ZMP SSSE Park EUrzad Suwalski Internet Równych Szans ssk skycash sesja pryzmat Pogoda Patronat GIS edukacja ekologiczna azbest
© 2008 UM Suwałki
  Strona główna   Kontakt   BIP   Mapa strony   Redakcja   Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego   Sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna województwa podlaskiego   Serwis  
Tworzenie stron internetowych