Budżet Obywatelski Suwałk w 2014 r.

 

Budżet Obywatelski Suwałk w 2014 roku

Krok po kroku

 

1. Idea budżetu obywatelskiego

Ideą budżetu obywatelskiego jest zwiększenie wpływu mieszkańców na miejskie wydatki. Głównymi korzyściami płynącymi z wprowadzenia budżetu partycypacyjnego są natomiast: budowanie poczucia współdecydowania i odpowiedzialności, za to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu oraz rozwijanie dialogu społecznego.

Budżet obywatelski po raz pierwszy wprowadzono w brazylijskim Porto Alegre prawie ćwierć wieku temu. W Polsce pionierem był Sopot, który zdecydował się na to obywatelskie rozwiązanie w 2011 roku. Od tego czasu również wiele innych polskich miast z powodzeniem realizuje ideę budżetu obywatelskiego. Są wśród nich między innymi: Łódź, z największym w 2014 roku, 20-milionowym budżetem na ten cel, Warszawa, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Płock, a także Tarnów, Chorzów, Dąbrowa Górnicza.

 

2. Ile pieniędzy na budżet obywatelski w Suwałkach?

Uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach z 30 grudnia 2013 roku na część budżetu obywatelskiego będzie przeznaczony 1 milion złotych.

 

3. Jakie projekty można zrealizować?

Wyłącznie projekty inwestycyjne, zlokalizowane na terenach należących do Gminy Miasta Suwałki. Zadania zaproponowane do realizacji jako budżet obywatelski muszą być wykonalne w ciągu roku.

 

4. Czy mieszkańcy muszą dołożyć się finansowano do projektu?

Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego jest w całości finansowany z budżetu miejskiego, bez wkładu finansowego mieszkańców.

Nadal w Suwałkach będą natomiast realizowane inicjatywy lokalne, w których wkład finansowy mieszkańców musi wynosić co najmniej 30 procent.

 

5. Kto może zgłaszać i wybierać propozycje projektów?

Prawo do zgłaszania propozycji projektów i głosowania mają osoby stale zamieszkałe na terytorium Miasta Suwałk, które w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończyły 16 lat. Poparcie dla projektu musi wyrazić co najmniej 15 osób. Możliwe jest także składanie projektów przez organizacje działające na terenie Suwałk.

Termin składania projektów: od 10 do 28 lutego 2014 r.

Tutaj można pobrać formularz zgłaszania projektów

 

6. Jak będą wybierane projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego?

W dniach od 3 do 14 marca 2014 r. propozycje mieszkańców zweryfikuje Zespół Konsultacyjny ds. Budżetu Obywatelskiego. Oceni on projekty pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości. Zespół zestawi listę projektów do głosowania.

W skład 14-osobowego Zespołu Konsultacyjnego ds. Budżetu Obywatelskiego wejdą: pięciu radnych Rady Miejskiej w Suwałkach, po jednym desygnowanym przez każdy klub i ugrupowanie funkcjonujące w Radzie Miejskiej w Suwałkach; pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego, po jednym przedstawicielu następujących wydziałów Urzędu Miejskiego w Suwałkach: Finansowego, Inwestycji, Komunikacji Społecznej i Promocji oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

 

7. Jak będziemy głosować na projekty?

Od 17 marca do 4 kwietnia 2014 r. każdy mieszkaniec Suwałk stale zamieszkały na jego terytorium, który w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończył 16 lat będzie mógł zagłosować w wyznaczonych punktach w mieście, gdzie będzie można wypełnić i złożyć kartę do głosowania. Głosować będzie można również w formie elektronicznej, wysyłając kartę do głosowania na adres: budzetobywatelski@um.suwalki.pl.

Lista punktów do głosowania będzie podana do publicznej wiadomości co najmniej 14 dni przed datą głosowania.

Pełny opis projektów dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz w punktach do głosowania.

Zagłosować będzie można poprzez wybranie maksymalnie 5 projektów z listy zweryfikowanych projektów.

 

8. Które projekty zostaną zrealizowane?

Zrealizowane zostaną projekty, które otrzymają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski.

 

9. Czy projekty mogą zostać zmienione w trakcie realizacji?

Nie, projekt nie może być zmieniony przez radę gminy, ani prezydenta, musi zostać zrealizowany w takiej formie, w jakiej zgłosili go mieszkańcy.

 

10. Harmonogram prac nad budżetem obywatelskim

– od 3 do 14 lutego 2014 r. – spotkania z mieszkańcami

– od 10 do 28 lutego 2014 r. – składanie przez mieszkańców Suwałk propozycji projektów do budżetu na rok 2014

– od 3 do 14 marca 2014 r. – weryfikacja propozycji mieszkańców pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości

– od 17 marca do 4 kwietnia 2014 r. – głosowanie nad propozycjami

– 14 kwietnia 2014 r. – ogłoszenie listy projektów do realizacji

 

11. Gdzie można uzyskać pomoc?

Przed rozpoczęciem wszelkich działań warto najpierw sprawdzić, czy grunt, obiekt, gdzie ma być realizowany nasz projekt jest własnością miejską oraz czy w planie zagospodarowania przestrzennego nie przewidziano dla niego innej funkcji. W tym celu warto odwiedzić w ratuszu najpierw Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. 116, w godzinach od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30, a w poniedziałek od godz. 7.30 do 17.00. Można też zadzwonić pod numer telefonu 87 562 81 16. Jeżeli okaże się, że działka nie jest miejską własnością – urzędnicy wskażą taką w najbliższym sąsiedztwie. Potem warto sprawdzić funkcje tego terenu w planie zagospodarowania przestrzennego. Tu pomocą służy Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Komunikacji Społecznej i Promocji p.132, tel. 87 562-80-09.

 

12. Spotkania informacyjne

9 stycznia, g.16 – Zespół Szkół Nr 10 w Suwałkach, ul. Antoniewicza 5

10 stycznia, g.16 – Zespół Szkół Nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 21

14 stycznia, g. 16 – AQUAPARK (sala konferencyjna)

15 stycznia, g. 16 – Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 13

16 stycznia, g. 16 – Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1

 

4 lutego, g. 16 – Aquapark

6 lutego, g. 16 – Zespół Szkół nr 10, ul. Antoniewicza 5

7 lutego, g. 16 – Szkoła Podstawowa nr 4, im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 13

 

13. Protokoły ze spotkań Zespołu Konsultacyjnego ds. Budżetu Obywatelskiego

Protokół ze spotkania w dniu 3 marca

Protokół ze spotkania w dniu 10 marca

Protokół ze spotkania w dniu 12 marca

 

14. Lista Projektów  zakwalifikowanych do głosowania w Budżecie Obywatelskim Suwałk 2014 (pierwsza kwota w nawiasie to koszt inwestycji zgłoszony przez wnioskodawcę druga – przybliżony koszt oszacowany przez Wydział Inwestycji UM w Suwałkach)

 

1. Utwardzenie terenu i dróg dojazdowych do garaży przy ul. A. Lityńskiego Utwardzenie kostką polbrukową terenu i dróg dojazdowych w rejonie garaży przy ul. Lityńskiego od strony tej ulicy. Celem jest poprawa estetyki, ułatwienie korzystania z garaży oraz zmniejszenie zapylenia w rejonie garaży i ograniczenie przedostawania się wód powierzchniowych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi i metalami ciężkimi do warstwy wodonośnej, stanowiącej źródło zasilania w wodę Suwałk (64.400 zł ,251.000 zł). Lokalizacja

2. Modernizacja chodnika ze ścieżką rowerową (od ul. Armii Krajowej do ul. A. Wierusza- Kowalskiego, ul. L.M. Paca) Poprawa stanu nawierzchni chodnika oraz połączenie ścieżki rowerowej biegnącej od ul. Armii Krajowej z ul. A. Wierusza- Kowalskiego. Obecna nawierzchnia utrudnia poruszanie się mieszkańcom, niepełnosprawnym i rowerzystom. Wymiana nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych betonowych na kostkę polbrukową na wysokości parkingu strzeżonego (36.000 zł, 33.000 zł). Lokalizacja

3. Modernizacja chodnika (ul. L. M. Paca, w pobliżu bud. przy ul. A. Wierusza-Kowalskiego 22) Wymiana nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych betonowych na kostkę polbrukową na wysokości budynku przy ul. Kowalskiego 22.Obecny stan chodnika wymaga natychmiastowej naprawy. Komunikacja mieszkańców jest utrudniona, ponadto zły san nawierzchni może być przyczyną wypadku (11.000 zł, 19.000 zł). Lokalizacja

4. Modernizacja parkingów samochodowych z trylinki (ul. L.M. Paca, przy parkingu strzeżonym i naprzeciwko) Wymiana nawierzchni parkingu z trylinki na kostkę polbrukową. Obecny stan techniczny wymaga natychmiastowej naprawy. Wjazd na parking jest utrudniony z powodu wyniesionego krawężnika. Brak oznakowania miejsc nie sprzyja ich ekonomicznemu wykorzystaniu (52.000 zł, 61.000 zł). Lokalizacja

5. Modernizacja ul. H. Kołłątaja Modernizacja odcinka od skrzyżowania ulicy H. Kołłątaja z ulicą Piękną i odcinek ślepej odnogi ul. H. Kołłątaja od numeru 10 E do numeru 10 F. Projekt zakończy przebudowę drogi osiedlowej rozpoczętej 10 lat temu. Prace budowlane obejmą: wykonanie kanalizacji burzowej, utwardzenie i położenie kostki brukowej, wydzielenie i przygotowanie ciągów komunikacyjnych dla pieszych. Obecnie droga w okresie przedwiośnia i w dni deszczowe jest w fatalnym stanie, pełno jest dziur i kałuż. Przejazd jest utrudniony. Inwestycja poprawi estetykę i odprowadzenie wód deszczowych (427.450 zł, 417.000 zł). Lokalizacja

6. Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I) Plac zabaw ma umożliwić dzieciom bezpieczną zabawę. Wielu rodziców to rolnicy, którzy nie zawsze są w stanie zapewnić dzieciom wakacyjny wyjazd. Obecnie najmłodsi spędzają wolny czas w pobliżu drogi, m.in. jeżdżą tam na rolkach. Ulica Dubowo I jest zlokalizowana na obrzeżach miasta, z dala od ośrodków integracyjnych, w związku z czym istnieje potrzeba stworzenia najmłodszym mieszkańcom miejsca do wspólnej zabawy i spotkań (25.209,90 zł, 30.000 zł). Lokalizacja 

7. Korty tenisowe (zalew Arkadia) Lokalizacja w miejscu istniejących utwardzonych miejsc do gry w tenisa ziemnego. Projekt zakłada likwidację istniejącej nawierzchni, wybudowanie nowej, a także ogrodzenia, oświetlenia, konstrukcji do naciągu siatek, kilku miejsc odpoczynku oraz doprowadzenie wody do pielęgnacji kortów. Korty będą kolejną inwestycją rekreacyjną nad Zalewem Arkadia. Będą służyły zarówno młodzieży, jak i dorosłym (170.000 zł, 700.000 zł). Lokalizacja

8. Modernizacja parkingów samochodowych z trylinki (ul. L. M. Paca, pod sklepami i naprzeciwko) Wymiana nawierzchni parkingu z trylinki na kostkę polbrukową. Obecny stan techniczny wymaga natychmiastowej naprawy. Wjazd na parking jest utrudniony z powodu wyniesionego krawężnika. Brak oznakowania miejsc nie sprzyja ich ekonomicznemu wykorzystaniu. Brakuje też wyznaczonych miejsc dla inwalidów (52.000 zł, 115.000 zł). Lokalizacja

9. Droga ppoż. do budynków mieszkalnych i przedszkola wraz ze ścieżką rowerową (ul. Gen. Wł. Andersa, ul. A. Putry) Wykonanie drogi ppoż. wraz z towarzyszącą ścieżką rowerową. Projekt umożliwi dojazd do budynku przy ul. Andersa 5a mieszkańcom oraz straży pożarnej, ułatwi także dojazd tych służb do Przedszkola nr 8. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz poszerzenie bazy ścieżek rowerowych (222.531 zł, 250.000 zł). Lokalizacja

10. Modernizacja parkingów samochodowych z trylinki (w pobliżu ul. L.M. Paca 8, 9, 10, 12) Wymiana nawierzchni parkingu z trylinki na kostkę polbrukowej. Obecny stan techniczny wymaga natychmiastowej poprawy. Wjazd na parking jest utrudniony z powodu wyniesionego krawężnika. Brak oznakowania miejsc nie sprzyja ich ekonomicznemu wykorzystaniu (66.000 zł, 69.000 zł). Lokalizacja

11. Zwiększenie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie kosztów energii elektrycznej na Osiedlu II poprzez zamontowanie dodatkowego oraz modernizację obecnego oświetlenia Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców Osiedla II, a także zmniejszenie kosztów energii elektrycznej poprzez zamontowanie nowego i modernizację starego oświetlenia. Obecnie na Osiedlu II znajduje się ponad 30 budynków, natomiast liczba lamp jest niewystarczająca. Po zmroku jest tu bardzo ciemno, a przez to niebezpiecznie. Projekt może przyczynić się do pozytywnej zmiany (31.083,80 zł, 103.000 zł). Lokalizacja

12. Budowa parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Papieża Jana Pawła II – K. Brzostowskiego Dzięki projektowi zagospodarowany i uporządkowany zostanie teren w reprezentacyjnej części miasta, w sąsiedztwie kościoła, SOK i Aquaparku, powstaną dodatkowe 63 miejsca postojowe, zostanie uporządkowany teren przy istniejącej zabudowie szeregowej. Dzięki nowemu oświetleniu będzie tu także bezpieczniej (220.000 zł, 220.000 zł). Lokalizacja

13. Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66) Plac zabaw o charakterze bardziej sprawnościowym, niż zabawowym, przeznaczony dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Będzie składał się z zestawu zabawowego wielofunkcyjnego, linarium, małej karuzeli, huśtawki podwójnej oraz 3 huśtawek sprężynowych. Umożliwi kształtowanie właściwych nawyków aktywności ruchowej u dzieci, w atrakcyjnych warunkach oraz stworzy mieszkańcom osiedla możliwości twórczej i rozwojowej zabawy z dziećmi w godzinach popołudniowych (210.000 zł, 210.000 zł). Przykładowe urządzenie 14. Budowa centrum tenisa ziemnego – modernizacja istniejącego kortu tenisowego, dobudowa drugiego kortu tenisowego (Zespół Szkół nr 9, ul. Klonowa 51) Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności zajęć z tenisa ziemnego dla młodzieży i mieszkańców, organizacja szkolenia młodzieży na wyższym poziomie, organizacja w sezonie letnim zawodów sportowych, zaangażowanie społeczności szkolnej i lokalnej do współorganizowania zawodów tenisowych, udostępnienie kortów tenisowych dla społeczności lokalnej. Projekt uatrakcyjni działania sportowe na Osiedlu Północ, można tu będzie także organizować turnieje z uczestnikami z innych miast (73.850 zł, 74.000 zł). Lokalizacja

15. Zewnętrzna siłownia plenerowa (ul. W. Witosa 4A) Zestaw trwałych urządzeń sprawnościowych, zapewniających pełen zakres ćwiczeń rekreacyjnych, prowadzących do zwiększenia wytrzymałości, poprawy elastyczności i krążenia. Urządzenia stalowe, odporne na warunki atmosferyczne i próby zniszczenia. Celem projektu jest zmiana stylu życia i zapobieganie otyłości dorosłych i dzieci. Projekt ma również pomóc w uświadomieniu mieszkańcom jak ważny jest ruch (40.000 zł, 59.000 zł). Lokalizacja

16. Parking osiedlowy (ul. E. Plater 28, 28a) Teren przeznaczony pod budowę parkingu jest już obecnie użytkowany jako parking. Projekt ma pomóc rozwiązać problem braku miejsc parkingowych w pobliżu bloków przy ul. E. Plater 28 i E. Plater 28a.Parking będzie służył mieszkańcom i gościom (135.000 zł, 32.000 zł). Lokalizacja

17. Budowa parku (aleje parkowe) wraz z terenem rekreacyjnym (za Aquaparkiem, ul. Gen. K. Pułaskiego – Papieża Jana Pawła II) Uporządkowanie terenu z wykorzystaniem starego drzewostanu i nadanie mu parkowego charakteru. Projekt obejmuje nowe nasadzenia drzew i krzewóworaz tereny rekreacyjne dla młodzieży i seniorów. Projekt wynika z potrzeby uporządkowania i zagospodarowania terenu wokół nowych inwestycji tj. SOK i Aquaparku (500.000 zł, 500.000 zł). Projekt

18. Droga dojazdowa do budynku przy ul. A. Lityńskiego 16a Wykonanie nowej drogi wjazdowej z polbruku na posesję przy ul. Lityńskiego 16a. Obecna droga jest bardzo zniszczona, są tam liczne ubytki w nawierzchni. Nowa droga ułatwi dojazd i poprawi estetykę osiedla (65.000 zł, 65.000 zł). Lokalizacja

19. Budowa zadaszenia (hali namiotowej) obiektu sztucznego lodowiska/toru rolkowego wchodzącego w skład obiektów Zespołu Szkół Nr 3, ul. Szpitalna 66 Zadaszenie będzie wykorzystywane przez cały rok – zimą nad lodowiskiem, latem nad torem do jazdy na łyżworolkach. Konstrukcja nośna hali z profili aluminiowych, pokrycie z trwałego PCV. Główną potrzebą realizacji projektu jest wyeliminowanie okresów wyłączenia z użytkowania obiektu, spowodowane warunkami atmosferycznymi. Dzięki temu obiekt będzie można wykorzystywać niezależnie od warunków pogodowych. Zmniejszą się także koszty utrzymania obiektu (323.000 zł, 407.000 zł). Lokalizacja

20. Modernizacja istniejących zatok parkingowych trylinki z rozbudową o 3, 4 miejsca (ul. A. Wierusza-Kowalskiego 4A, 4B) Wymiana powierzchni z trylinki na polbruk, rozbudowa o 3-4 miejsca parkingowe, nowe krawężniki. Obecny stan techniczny zatok wymaga natychmiastowej przebudowy (62.000 zł, 70.000 zł). Lokalizacja

21. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezależnym oświetleniem (teren między ulicami Białostocką, Sopocką i Warszawską) Boisko wielofunkcyjne z powierzchni poliuretanowej o wymiarach 19×32 m wraz oświetleniem w wykorzystaniem technologii LED i ogniw fotowoltaicznych, co pozwoli na korzystanie z energii słonecznej. A to z kolei spowoduje obniżenie kosztów. Zimą boisko może być wykorzystywane jako lodowisko. Projekt ma pomóc w aktywizacji społecznej mieszkańców i w popularyzacji sportu jako wartościowej formy spędzania wolnego czasu (276.200 zł, 312.000 zł). Lokalizacja

22. Zabawa bez barier – doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi, przy ul. A. Putry 4b w specjalistyczny sprzęt dla dzieci niepełnosprawnych Doposażenie placu w specjalistyczny sprzęt, dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, m. in. huśtawkę i piaskownicę dla dzieci na wózku inwalidzkim. Dzięki temu zostaną stworzone możliwie najlepsze warunki do pełnego uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych w zabawach ze zdrowymi rówieśnikami a także powstanie miejsce rzeczywistej integracji społeczności lokalnej (45.500 zł, 45.500 zł). Przykładowe urządzenie

23 Siłownia zewnętrzna przy ul. I. Daszyńskiego (mały park na ul. I. Daszyńskiego, róg ulic I. Daszyńskiego, Franciszkańskiej, Legionów) Siłownia wyposażona w urządzenia do ćwiczeń górnej i dolnej części ciała z elementami do ćwiczeń gimnastycznych. Siłownia zapewni mieszkańcom w każdym wieku dostęp do atrakcyjnych sposobów dbania o kondycję fizyczną. Będzie miejscem aktywnego, rodzinnego wypoczynku (52.000 zł, 52.000 zł). Lokalizacja

24. Wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchnią syntetyczną polipropylenową (Osiedle II) Ogrodzone boisko o wymiarach 15 m x 28 m, do koszykówki, tenisa, siatkówki, kometki, wyposażone w stojaki do koszykówki oraz słupki do zawieszenia siatki. Celem projektu jest zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwość atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu (214.000 zł, 214.000 zł). Lokalizacja

25. Monitoring MANHATANU – zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze MANHATANU (ul. W. Witosa 2, 2A, 4A) Kamery monitorujące przestrzeń wokół bloków Witosa 2, 2A i 4A.Projekt ma poprawić bezpieczeństwo w tym rejonie (86.500 zł, 86.500 zł). Lokalizacja

26. Park do ćwiczeń Street Workout – inny niż wszystkie (teren Zespołu Szkół nr 6, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21) Park umożliwi uprawianie sportu zwanego kalisteniką. W tym celu zostanie wyposażony w system wielu różnorodnych drążków. Wymiary 15m x 15m, powierzchnia z tartanu, z dodatkowym oświetleniem. Mimo że zlokalizowany na terenie ZS nr 6 będzie ogólnodostępny dzięki osobnemu wejściu od ulicy. Uprawianie kalisteniki ma zachęcić młodych ludzi do zdrowego stylu życia oraz rozpropagować wśród młodzieży pozytywne wzorce postępowania i zachowania (136.500 zł, 136.500 zł). Lokalizacja

27. Rewitalizacja ulicy Patli Przebudowa środkowego pasa zieleni. Nadanie tej części ulicy wystroju zgodnego z zasadami architektury terenów zielonych. Przewidziana jest stylistyczna brama wjazdowa, symbolizująca odrębność przestrzenną ulicy. Zwężenie obecnego środkowego pasa zieleni, tak by uzyskać szersze pasy jezdni dla potrzeb bezpieczeństwa przechodniów, jak i swobodniejszego przemieszczania się mas ludzi, między kramami podczas organizowanych imprez (np. Kaziuk Suwalski). Zamocowanie stylistycznych lamp oświetlenia ulicznego oraz ustawienie zegara wpisującego się w wystrój ulicy (310.000 zł, 310.000 zł). Lokalizacja

28. Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7, ul. R. Minkiewicza 50 Zapewnienie optymalnych warunków do korzystania z boiska przy ZS nr 7, również w zakresie bezpieczeństwa, w tym: oświetlenie, ogrodzenie, wyposażenie boiska w przenośne trybuny, dwa kontenery szatniowe oraz cztery bramki przenośne. Projekt jest uzasadniony z punktu widzenia liczby mieszkańców osiedla Północ, a także liczby uczniów ZS nr 7 – 895. Przyczyni się do propagowania zdrowego stylu życia i sportu (482.000 zł, 482.000 zł). Lokalizacja

29. Osiedlowy rodzinny plac zabaw (ul. Powstańców Śląskich) Plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni z poliuretanu, z zestawem urządzeń do zabawy oraz plac dla opiekunów dzieci, o nawierzchni trawiastej, wyposażony w urządzenia rekreacyjne. Plac wyposażony również w ciągi komunikacji pieszej, siedzenia, ławki, zadaszenia, altanki oraz ogrodzenie. Plac pozwoli na wspólne bezpieczne spędzanie wolnego czasu. Obecnie na osiedlu nie ma placu zabaw ani boiska (269.697,50 zł, 270.000 zł). Lokalizacja

30. Budowa Street Workout i Parkour Parku (ul. Wojska Polskiego 2 okolice siedziby OSIR Zalew Arkadia) Miejsce, gdzie może rozwijać się psychofizycznie osoba w każdym wieku i o różnym stopniu sprawności. Jest to kompleks różnego rodzaju drążków, poręczy, murków i innych przeszkód. Placów typu street workout i parkour park jest w Polsce niewiele, stąd szansa, że zainteresowani tego rodzaju aktywnością przyjeżdżaliby do Suwałk. Byłoby to miejsce, gdzie młodzież spędzałaby wolny czas, z dala od używek. Również seniorzy mogliby poprawić tężyznę fizyczną i spędzić czas na świeżym powietrzu wśród młodych ludzi (247.107 zł, 257.000 zł). Lokalizacja

31. Przysiądź – ławki w Suwałkach (ul. T. Kościuszki, Gen. J. Dwernickiego, T. Noniewicza, Sejneńska, L. Waryńskiego,1 Maja, A. Mickiewicza, Plac Marsz. J. Piłsudskiego) Około stu ławek ustawionych wzdłuż chodników przy ulicach Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza, Sejneńskiej, 1 Maja i Waryńskiego. To ukłon przede wszystkim w stronę seniorów, którzy pozostają w czterech ścianach, bo miejska przestrzeń nie jest dla nich przyjazna. Dzięki ławkom będą mogli wyjść z domu bez obaw, że nie pokonają dłuższego dystansu bez możliwości odpoczynku. Z ławek na pewno skorzystają też matki z dziećmi i turyści. Projekt ma na celu także integrację społeczną osób starszych i mniej sprawnych (61.740 zł, 62.000 zł).

32. Funkcjonalne ciągi pieszo-jezdne wraz z placem zabaw i rekreacji w ogrodach oraz z parkingami (ul. Gen. K. Pułaskiego 24 E) Wykonanie placu zabaw i rekreacji, założenie zieleni wokół obiektu oraz wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, uporządkowanie zieleni wraz ze starodrzewiem, odwodnienie terenu, zbudowanie miejsc parkingowych wokół budynku z zachowaniem odległości wymaganych przepisami. Celem projektu jest poprawa estetyki terenu w bezpośrednim sąsiedztwie Suwalskiego Ośrodka Kultury i aquaparku (221.524,19 zł, 500.000 zł). Lokalizacja

33. Ciąg pieszy z kostki betonowej na Osiedlu I przy ul. E. Plater 24 Nowe chodniki z kostki betonowej zapewnią bezpieczną komunikację. Obecnie chodniki są w bardzo złym stanie technicznym. Projekt poprawi też estetykę osiedla (23.429,86 zł, 50.000 zł). Lokalizacja

 

Projekty, które nie zakwalifikowały się do Listy Projektów do głosowania w Budżecie Obywatelskim Suwałk w 2014 r. z powodów formalno-prawnych:

1. Suwałki i Suwalszczyzna w obiektywie mieszkańców – konkurs fotograficzny Uzasadnienie odrzucenia projektu: Projekt nieinwestycyjny.

2. Poprawa płynności ruchu drogowego – liczniki czasu nadawania sygnału czerwonego i zielonego na suwalskich skrzyżowaniach: ul. T. Kościuszki-Wigierska, ul. T. Kościuszki-A. Mickiewicza, ul. T. Kościuszki-Gen. J. Dwernickiego, T. Noniewicza-L. Waryńskiego, T. Noniewicza-L. Waryńskiego, T. Noniewicza-Gen. J. Dwernickiego (86.000 zł) Uzasadnienie odrzucenia projektu: Na skrzyżowaniach objętych wnioskiem funkcjonuje sygnalizacja świetlna akomodacyjna, czyli taka w której zmiany świateł odbywają się na podstawie pomiarów rzeczywistego ruchu dokonywanego za pomocą czujników rozpoznających ilość i kierunki dojeżdżających do skrzyżowania pojazdów. Na tej podstawie komputer-sterownik dostosowuje cykl sygnalizacji. Sterownik na podstawie sygnałów wydłuża lub skraca cykle zmiany świateł w celu zapewnienia jak największej płynności ruchu. Rozwiązanie takie sprawia, że cykle zmiany świateł mają dynamiczny charakter. Jednocześnie brakuje też przepisów dopuszczających i normujących stosowanie na drogach publicznych liczników czasu nadawania sygnałów świetlnych.

3. Siłownia na otwartym powietrzu, Kamena (58.500 zł) Uzasadnienie odrzucenia projektu: Projekt złożony przez nieuprawnionego wnioskodawcę, czyli spółdzielnię mieszkaniową, wnioskować mogli tylko mieszkańcy i organizacje pozarządowe.

4. Magazyn Dobra – punkt wymiany dóbr i usług dla osób potrzebujących pomocy i chcących podzielić się z innymi (232.000 zł) Uzasadnienie odrzucenia projektu: Budynek, w którym proponowano zlokalizować magazyn jest przeznaczony do rozbiórki.

5. Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ul. Klonowej – projekt zakłada utwardzenie nawierzchni gruntowej na drogach i placach dojazdowych do garaży. Obecna nawierzchnia jest w bardzo złym stanie. Pełno jest dziur i nierówności. Po deszczu powstają głębokie kałuże i wyrwy. Samochody wyjeżdżające na ulicę Klonową. O dużym natężeniu ruchu, wywożą duże ilości błota i innych nieczystości. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, kierowców i dzieci, a także uniknięcie uszkodzeń technicznych pojazdów jeżdżących po złej nawierzchni oraz poprawa wizerunku miasta (350.000 zł) Uzasadnienie odrzucenia projektu: Wykonanie projektu wymaga opracowania dokumentacji technicznej ujmującej kompleksowe odwodnienie terenu wraz z jego utwardzeniem oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy uzyskać Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Z uwagi na brak w sąsiedztwie miejskiej kanalizacji deszczowej odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z przedmiotowego terenu wymaga uzyskania w trakcie prac projektowych pozwolenia wodno-prawnego w zakresie odprowadzenia wód do ziemi. Przy znacznym zróżnicowaniu wysokościowym terenu etap przygotowania inwestycji wymaga wydłużonego czasu. Na prowadzoną procedurę wyłonienia wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego należy dodać kolejne 5 tygodni. W związku z tym nie można zagwarantować wykonania zadania w bieżącym roku.

6. Błonia Suwalskie (zbieg ulic Świerkowej i Nowomiejskiej) – wielofunkcyjna zielona przestrzeń, przeznaczona do odpoczynku i rekreacji, może być także wykorzystywana przy organizacji targów i wystaw oraz imprez plenerowych. Projekt zakłada wykonanie równego gęstego trawnika na całej powierzchni. Wzdłuż północnej i zachodniej granicy działki przewiduje się gęste nasadzenia zieleni wysokiej, od strony wschodniej i południowej – nasadzenia ażurowe. Centralna przestrzeń powinna być wolna od atrybutów parku takich jak alejki, krzewy, klomby. Pojedyncze siedziska mogą być zlokalizowane na obrzeżach działki, wśród drzew znajdujących się przy jej granicach (300.000 zł). Uzasadnienie odrzucenia projektu: Teren u zbiegu ulic Świerkowej i Nowomiejskiej został wywłaszczony pod realizację celów publicznych. Tego typu usługi wraz z drogami dojazdowymi i zielenią towarzyszącą przewiduje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. Zagospodarowanie terenu w formie trawników z nasadzeniami zieleni mogłoby spowodować roszczenia o zwrot terenu ponieważ zagospodarowanie zielenią w rozumieniu art. 6 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie jest zaliczone do inwestycji celu publicznego.

Ponadto planowana przebudowa ulic Nowomiejskiej i Świerkowej nie pozwala na realizację wniosku w bieżącym roku.

 

15. Głosowanie

Głosować można od 17 marca do 4 kwietnia: – w Urzędzie Miejskim, przy ul. Mickiewicza 1 (od poniedziałku do piątku, godz. 7.30-18.00), – w aquaparku (codziennie, godz. 6.00-22.00) oraz za pośrednictwem strony internetowej www.um.suwalki.pl. Na karcie do głosowania trzeba wpisać imię, nazwisko oraz pesel.

Tutaj można pobrać kartę do głosowania. Trzeba ją wypełnić i odesłać na adres: budzetobywatelski@um.suwalki.pl

 

16. Wyniki głosowania

Tutaj można pobrać wyniki głosowania

Profil na Facebooku    Profil na Youtube