Suwalski Budżet Obywatelski 2018

Wyniki głosowania na Suwalski Budżet Obywatelski 2018

TU MOŻNA ODDAĆ GŁOS  >>  Suwalski Budżet Obywatelski 2018

 

 

Informacja Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok o wynikach przeprowadzonej weryfikacji złożonych projektów do realizacji               

Powołany Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok w dniu 18 września 2017 r. zakończył prace związane z weryfikacją pod względem formalno–prawnym złożonych projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Zespół zdecydował o umieszczeniu na Karcie do głosowania 8 projektów inwestycyjnych „małych” (o wartości do 100 tys. złotych) i 11 projektów inwestycyjnych „dużych” (o wartości do 800 tys. złotych) oraz 7 projektów „kulturalnych lub społecznych” (o wartości do 20 tys. złotych). Wśród projektów umieszczonych  na karcie do głosowania znalazły się 4 projekty wpisane „warunkowo”. Warunkowe wpisanie w przypadku 3 projektów oznacza, że jeżeli w wyniku głosowania dany projekt zostanie zakwalifikowany do realizacji, konieczne będzie wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wyrażenie zgody na odstępstwa dotyczące wymaganych odległości lokalizacyjnych. Uzyskanie zgody na odstępstwo będzie warunkiem decydującym o ostatecznym przyjęciu projektu do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku. W przypadku, gdyby odstępstwa od warunków technicznych nie udało się uzyskać projekty nie będą mogły zostać zrealizowane. Natomiast w przypadku jednego projektu jego realizacja jest uzależniona od wykonania innego priorytetowego zadania inwestycyjnego. Jednocześnie Zespół podjął decyzję o odrzuceniu 4 złożonych projektów inwestycyjnych; 1 projektu „małego” i 3 projektów „dużych”.

Wykaz projektów inwestycyjnych „małych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

 1. Aktywnie i zielono na Witosa (ul. Witosa 4A)

Projekt zakłada modernizację zagospodarowania placu przy ulicy Witosa 4A. Obejmuje zakup i montaż zestawu do ćwiczeń Street Workout wraz z wykonaniem nawierzchni, montaż elementów siłowni zewnętrznej, stołu do szachów i chińczyka oraz ping ponga, posadowienie wiaty i stojaka do naprawy rowerów, ustawienie ławek parkowych, koszy na śmieci, zamontowanie spowalniaczy ruchu, nasadzenia drzew i krzewów, naprawę trawników. Projekt ten ma na celu integrację oraz zwiększenie aktywności fizycznej młodzieży i osób starszych.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 99 500 zł.

 1. Plac zabaw (ul. E. Plater 20 )

Projekt zakłada modernizację istniejącego placu zabaw przy ulicy E. Plater 20. Inwestycja dotyczy zakupu nowego sprzętu zabawowego: huśtawki metalowej potrójnej, huśtawki typu ważka, karuzeli tarczowej z siedzeniami, bujaka oraz zamontowanie ławek metalowych, ze stelażem i bez oparcia, śmietniczki. Obecny plac zabaw wyposażony jest w stary sprzęt zabawowy. Ustawienie ogrodzenia i nowe zabawki znacznie zwiększą atrakcyjność placu zabaw oraz bezpieczeństwo bawiących się dzieci.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 65 500 zł.

Projekt warunkowo zostaje umieszczony na karcie do głosowania.

Lokalizacja placu zabaw nie spełnia warunków technicznych w zakresie odległości od okien budynków mieszkalnych i parkingu samochodowego. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.0.1422), określa minimalne odległości placu zabaw odpowiednio do jego lokalizacji.

Zgodnie z zapisami:

– § 40 ust. 3,  który brzmi: „Odległość placu i urządzeń, o których mowa w ust. 1, od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m”,

–  § 19 ust.1, pkt 2), który brzmi: „Odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może być mniejsza niż: 10 m – w przypadku 5-60 stanowisk włącznie” .

Jeżeli w wyniku głosowania projekt zostanie przyjęty do realizacji konieczne będzie wystąpienie i uzyskanie zgody Ministra Infrastruktury i Budownictwa na stosowne odstępstwo od warunków technicznych w zakresie lokalizacji placu zabaw.

 1. Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9)

Projekt zakłada wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej na ulicy Szpitalnej wraz z odwodnieniem na odcinku wzdłuż posesji 7B do 9A. Istniejąca zniszczona nawierzchnia żwirowa zostanie wymieniona i utwardzona, przez co poprawi się komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 70 000 zł.

 1. Plac zabaw (ul. Putry 5)

Projekt zakłada modernizację istniejącego placu zabaw przy ulicy Putry 5. Inwestycja polega na zakupie i montażu nowego zestawu zabawowego, huśtawek, huśtawki wagowej, bujaka na sprężynie, karuzeli, ławek i śmietniczek, ustawienie ogrodzenia. Obecny plac zabaw jest wyposażony w kilkunastoletni, już zniszczony sprzęt, którego wymiana wpłynie na bezpieczeństwo bawiących się tam dzieci oraz na estetykę osiedla.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 99 500 zł.

 1. Al.O.Ha – Aleja Osiedla Hańcza (pas trenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką  i Łódzką)

Projekt zakłada stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji rodzinnej mieszkańcom domów jednorodzinnych na osiedlu Hańcza poprzez zagospodarowanie i wytyczenie terenu rekreacyjnego. Obejmuje: uporządkowanie istniejącego terenu, wykonanie utwardzonej alei spacerowej, ustawienie ławek i koszy na śmieci. Zagospodarowanie tego terenu pozwoli mieszkańcom na aktywne spędzanie wolnego czasu w pobliżu swoich domów oraz  korzystnie wpłynie na estetykę osiedla.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 99 000 zł.

Projekt warunkowo zostaje umieszczony na karcie do głosowania.

Wskazany teren na realizację projektu zostanie częściowo wykorzystany pod budowę zbiornika retencyjnego. Z uwagi na liczne podtopienia budynków na os. Hańcza będące wynikiem gwałtownych opadów, które powodują, że kanalizacja deszczowa nie jest w stanie odprowadzić wód deszczowych, konieczna jest budowa zbiornika retencyjnego do którego okresowo będzie odprowadzany nadmiar deszczówki. Budowa zbiornika planowana jest na części terenu, na którym ma być realizowany projekt     i jest traktowana priorytetowo. Dopiero po zakończeniu prac projektowych obejmujących budowę zbiornika retencyjnego będzie można określić obszar na jakim będzie mógł być realizowany projekt.

 1. Plac zabaw oraz siłownia na powietrzu przy ulicy Skłodowskiej miejscem rekreacji i zabawy

Projekt zakłada utworzenie na osiedlu mieszkaniowym przy ul. M. C. Skłodowskiej pomiędzy budynkami 6 i 8 ogrodzonego placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Plac zabaw ma być wyposażony w huśtawkę podwójną i metalową ważkę oraz bocianie gniazdo, bujak i zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią. Do wypoczynku służyć będą ławki parkowe. Zamontowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej: wioślarz, prasa nożna, twister, wahadło, drabinka i podciąg nóg. Realizacja projektu stworzy miejsce przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni, która będzie służyła wszystkim mieszkańcom.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 85 600 zł

Projekt warunkowo zostaje umieszczony na karcie do głosowania.

Lokalizacja placu zabaw i siłowni nie spełnia warunków technicznych w zakresie odległości od okien budynków mieszkalnych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.0.1422), określa minimalne odległości placu zabaw i siłowni. Zgodnie z zapisem § 40 ust. 3,  który brzmi: „Odległość placu i urządzeń, o których mowa w ust. 1, od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m”. Jeżeli w wyniku głosowania projekt zostanie przyjęty do realizacji, konieczne będzie wystąpienie i  uzyskanie zgody Ministra Infrastruktury i Budownictwa na stosowne odstępstwa lokalizacji tego placu zabaw i siłowni.

 1. Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27)

Projekt zakłada stworzenie miejsca upamiętniającego Pana Andrzeja Wajdę i jego twórczość  w miejscu, w którym mieszkał, na ul. Wojska Polskiego 27.  Projekt uwzględnia ustawienie przed budynkiem ławeczki z postacią siedzącego reżysera, tablic informacyjnych o jego twórczości i osiągnięciach artystycznych, obejmuje również wykonanie utwardzenia nawierzchni i montaż stojaka na rowery.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 86 500 zł.

 1. Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ulicy Warszawskiej – etap II

Projekt zakłada wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Warszawskiej na odcinku od ulicy Piotrowskiej do Krakowskiej. Dzięki tej inwestycji uzyska się nowy 130 m odcinek ścieżki rowerowej na ul. Warszawskiej, co pozwoli na połączenie ul. Raczkowskiej i Wojska Polskiego ciągiem rowerowym. Zapewni to bezpieczeństwo i komfort osób podróżujących rowerami.

 Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 99 990 zł.

Wykaz projektów inwestycyjnych „dużych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

 1. Plac postojowy ( Osiedle II między blokami 4A, 15, 16, 17, 21, ARES)

Projekt zakłada wybudowanie placu postojowego i drogi dojazdowej z kostki betonowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Istniejąca nawierzchnia żwirowa zostanie utwardzona. Inwestycja rozwiąże problem chaotycznego parkowania samochodów oraz poprawi estetykę osiedla.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 260 000 zł.

 1. Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych do garaży zlokalizowanych przy ul. Moniuszki w Suwałkach (zespół garażowy przy ul. Moniuszki)

Projekt zakłada wybudowanie nowej nawierzchni dróg dojazdowych do garaży z kostki betonowej wraz   z odwodnieniem. Istniejąca nawierzchnia posiada liczne ubytki i pęknięcia, a po opadach deszczu tworzą się zastoiny wody. Realizacja projektu poprawi warunki komunikacji przy garażach, dojść i dojazdów do garaży.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 600 000 zł.

 1. Modernizacja placu przy Pomniku Straceń w Suwałkach (ul. Sejneńska)

Projekt zakłada ułożenie płyt kamiennych na placu przed pomnikiem, wymianę nawierzchni chodników, budowę kanalizacji deszczowej i renowację zieleni. Istniejąca nawierzchnia placu jest wyeksploatowana i zniszczona, chodniki o nawierzchni żwirowej nie spełniają swojej funkcji. Inwestycja ta wpłynie na estetykę całego placu, wyeksponuje w ten sposób Pomnik Straceń, przed którym mieszkańcy Suwałk będą mogli godnie oddawać hołd Polakom zamordowanym przez hitlerowców w czasie II wojny światowej.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 491 000 zł.

 1. Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 146 garaży przy ulicy Noniewicza (ulica Noniewicza za Centrum Handlowym „PLAZA”)

Projekt obejmuje utwardzenie nawierzchni dojazdowej kostką betonową i wykonanie odwodnienia terenu. Istniejąca nawierzchnia drogi dojazdowej jest zniszczona, z licznymi nierównościami i wyrwami, w czasie opadów deszczu są zalewane i podtapiane niektóre garaże. Zrealizowanie inwestycji służyć będzie użytkownikom garaży, zapobiegnie nanoszeniu piasku i błota na sąsiednie drogi manewrowe, jednocześnie ograniczy niekontrolowany spływ wód opadowych z substancjami ropopochodnymi              i metalami ciężkimi.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 784 000 zł.

 1. Boisko wielofunkcyjne (Osiedle II pomiędzy blokami 13 i 18)

Projekt zakłada wykonanie ogrodzonego boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę i piłkę ręczną,   o sztucznej nawierzchni oraz wymianę istniejącego starego ogrodzenia na przyległym zmodernizowanym placu zabaw. Pomiędzy budynkami i placem zabaw pozostaje teren, który jeszcze nie został zagospodarowany. Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego umożliwi dzieciom i młodzieży aktywny wypoczynek, a wspólne gry zespołowe służyć będą integracji i kształtowaniu właściwych postaw.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 304 900 zł.

Projekt warunkowo zostaje umieszczony na karcie do głosowania.

Lokalizacja boiska wielofunkcyjnego nie spełnia warunków technicznych w zakresie odległości od okien budynków mieszkalnych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.0.1422), określa minimalne odległości placu zabaw i miejsc rekreacyjnych (boisk).  Zgodnie z zapisem § 40 ust. 3,  który brzmi: „Odległość placu  i urządzeń, o których mowa w ust. 1, od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m”. Jeżeli w wyniku głosowania projekt zostanie przyjęty do realizacji, konieczne będzie wystąpienie i uzyskanie zgody Ministra Infrastruktury i Budownictwa na stosowne odstępstwo w zakresie  lokalizacji przedmiotowego boiska.

 1. „Park Ułański” – odrestaurowanie parku na terenie pokoszarowym przy ul. Gen.K. Pułaskiego  z makietą i elementami stałej wystawy plenerowej o historii dawnego garnizonu (park na terenie pokoszarowym przy ul. Gen.K. Pułaskiego)

Projekt zakłada odrestaurowanie parku znajdującego się na terenie dawnych koszar wojskowych przy ulicy Gen.K.Pułaskiego. W ramach zagospodarowania parku zaplanowano wykonanie: nowych ścieżek pieszo-rowerowych, nasadzeń krzewów, trawników oraz montaż oświetlenia, stylizowanych ławek,  stojaków na rowery, koszy na śmieci. W centralnej części parku zamontowane zostaną trwałe elementy ekspozycyjne: makieta z odlewem dawnego garnizonu oraz tablice informacyjne będące częścią wystawy plenerowej o historii koszar i stacjonującego 2 Pułku Ułanów Grochowskich. Obecnie zaniedbany park, w wyniku przeprowadzonych robót inwestycyjnych, stanie się atrakcyjnym miejscem odpoczynku oraz elementem edukacji historycznej zarówno dla mieszkańców miasta jak i dla przybywających turystów.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu 790 650 zł.

 1. „Suwałki Bike Park” – rowerowy park rozrywki i doskonalenia techniki jazdy z sekcjami o różnym stopniu zaawansowania i stacją naprawczą dla rowerów (tereny rekreacyjne nad rzeką Czarna Hańcza)

Projekt zakłada wybudowanie parku rowerowego z torem przeszkód, stacją naprawy rowerów oraz utworzenie miejsca odpoczynku dla rowerzystów i opiekunów dzieci na terenach rekreacyjnych nad rzeką Czarna Hańcza. Jest to teren przyległy do stacji paliw przy ul. A. Mickiewicza. W parku rowerowym znajdą się dwa zasadnicze tory jazdy: PUMPTRACK dla dzieci i SKILLS PARK dla bardziej zaawansowanych rowerzystów. Tor przeszkód będzie zawierał kilka tras przejazdów, zróżnicowanych pod względem stopnia trudności i rodzaju nawierzchni. Składał się będzie z tras kamiennych i drewnianych oraz przeszkód: ziemnych muld, ostrych wiraży, kolein, skoczni, drewnianych kładek i pochylni. Realizacja projektu stanowić będzie uzupełnienie oferty atrakcji rowerowych w mieście, umożliwi aktywne spędzenie czasu na rowerze z jednoczesnym doskonaleniem technik jazdy, rozwojem koordynacji ruchowej i zmysłu równowagi.

 Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 713 400 zł

 1. Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka)

Projekt zakłada budowę odcinka ulicy Knuta Olafa Falka, polegającej na utwardzeniu nawierzchni jezdni, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, zjazdów kostką betonową oraz budowę kanalizacji deszczowej. Obecnie jest to nieutwardzony żwirowy odcinek ulicy, który nie spełnia podstawowych standardów ulicy miejskiej. Realizacja projektu poprawi warunki ruchu drogowego mieszkańcom i wpłynie na estetykę tej części miasta.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 778 000 zł

 1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach (przedłużenie ul. K. Wyszyńskiego i ulicy Czarnoziem)

Projekt zakłada budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem, będącej przedłużeniem już istniejącego ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy K. Wyszyńskiego  do Ogrodu Działkowego „Borówka”. Obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o szer. 3m, montaż 17 słupów oświetleniowych. Inwestycja ta przyczyni się do poprawienia bezpieczeństwa ruchu działkowiczów, jak również mieszkańców tej części miasta.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 640 000 zł.

 1. Budowa zjazdów, zatok i chodników przy ul. Jana III Sobieskiego (ul. Jana III Sobieskiego)

Projekt zakłada budowę zjazdów, zatok parkingowych i chodników przy ulicy Jana III Sobieskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bolesława Śmiałego do Bolesława Chrobrego. Obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych i uporządkuje teren osiedla.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 380 000 zł.

 1. Bezpieczne podwórko (ul. Gen.K. Pułaskiego 24E)

Projekt zakłada wykonanie nowego zagospodarowania terenu wokół budynku przy ulicy Gen. K. Pułaskiego 24E. Obejmować będzie wykonanie nawierzchni drogi, parkingów i chodników z kostki betonowej wraz z odwodnieniem, oświetlenia ulicznego i oświetlenia bramy wjazdowej oraz cokołu pomnika. Planowane są również nasadzenia drzew i krzewów. Teren objęty projektem położony jest w miejscu po byłej jednostce wojskowej, nieutwardzony, nierówny i nieodwodniony, sprawia mieszkańcom wiele problemów. Dzięki tej inwestycji teren zostanie uporządkowany, co wpłynie na poprawę estetyki otoczenia i rozwiąże problemy komunikacyjne mieszkańców.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 730 000 zł.

Wykaz projektów inwestycyjnych „kulturalnych  społecznych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

 1. Encyklopedia Suwalskiego Seniora

Projekt zakłada opracowanie kompendium informacji niezbędnych dla osób starszych w układzie encyklopedycznym w porozumieniu z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz seniorów w naszym mieście. Opracowany materiał wraz z fotografiami zostanie opublikowany i przekazany suwalskim seniorom. Pomocny będzie między innymi przy rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, z zakresu pomocy społecznej, jak również zawierać będzie propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu. Proponowana Encyklopedia Suwalskiego Seniora będzie zbiorem praktycznych informacji dla osób starszych,  pozwoli na szybszy i łatwiejszy dostęp do rozproszonych informacji.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

 1. Suwalski Fan Club Bluesa

Projekt zakłada powołanie Suwalskiego Fan Clubu Bluesa, który będzie podejmował działania i inicjatywy kulturalne dotyczące propagowania muzyki bluesowej poprzez organizację zajęć warsztatowych dla zainteresowanych muzyków, zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz cykl koncertów zespołów muzycznych. Powołanie Klubu z pewnością przyczyni się do upowszechnienia muzyki bluesowej w mieście i stanowić będzie kolejną ofertę dla rozwoju kulturalnego mieszkańców.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 12 100 zł.

 1. Silent Disco i strefa chillout

Projekt zakłada zorganizowanie imprezy towarzyszącej Suwalskim Juwenaliom Studenckim w 2018 roku. W specjalnie ustawionym namiocie będzie można poprzez bezprzewodowe słuchawki usłyszeć wybraną przez siebie muzykę. Natomiast w ogrodzonej strefie chillout znajdą się leżaki, hamaki, będzie można się tam zatrzymać i posłuchać muzyki relaksacyjnej. Realizacja projektu jest oryginalnym pomysłem na zabawę i odpoczynek dla wielu uczestników imprezy.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 19 800 zł.

 1. Festyn rodzinny „PWSZ” dzieciom”

Projekt zakłada zorganizowanie akcji społeczno-kulturalnej dla dzieci z konkursami, nagrodami i pokazami. Dzieci z całego miasta będą mogły uczestniczyć w mini spektaklu teatralnym, w specjalnych warsztatach i zabawach sportowych oraz w koncercie znanego zespołu muzycznego. Zrealizowanie przedstawionego programu imprezy wzbogaci coroczną propozycję Suwalskiego Ośrodka Kultury         dla najmłodszych suwalczan z okazji Dnia Dziecka.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 19 500 zł.

 1. Dzień dla Naszych Dzieci – Manhattan zaprasza

Projekt ma na celu zorganizowanie wspólnego spotkania mieszkańców bloków Witosa 4a, 2a i 2. Zakłada udział dzieci i młodzieży między innymi w zorganizowanym biegu (między blokami), zabawie na dmuchanych zjeżdżalniach, malowaniu twarzy. Uczestnicy spotkania będą mogli skorzystać z kuchni polowej, zakupu owoców sezonowych, a wieczorem obejrzeć pokaz laserów i posłuchać muzyki. Organizowanie tego typu spotkań na pewno sprzyja  integracji społeczności lokalnej.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 19 500 zł.

 1. „Szkoła cukrzycy”

Projekt zakłada zorganizowanie cyklicznych wykładów dotyczących podstawowej wiedzy na temat przyczyn, skutków i powikłań cukrzycy, rodzajów stosowanych diet. W trakcie prowadzonych akcji profilaktycznych skorzystanie z bezpłatnego pomiaru cukru, ciśnienia tętniczego, konsultacji zaleceń żywieniowych, samokontroli glikemii czy też technik podawania insuliny. Projekt stanowi kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz mieszkańców miasta,  przyczyniając się zarówno do walki jak i do zapobiegania rozwoju choroby cywilizacyjnej jaką jest cukrzyca.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

 1. Suwałki Bach Festiwal

Projekt zakłada zorganizowanie 3 dniowego festiwalu promującego muzykę niemieckiego kompozytora    i organisty Jana Sebastiana Bacha, w którym będą uczestniczyli miejscowi muzycy i śpiewacy. Stwarza możliwość pogłębienia wiedzy muzycznej mieszkańcom miasta dzieciom i młodzieży.  Zgromadzi wielu melomanów muzyki klasycznej.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 16 000 zł.

Wykaz projektów odrzuconych, które nie znajdą się na Karcie do głosowania wraz z uzasadnieniem:

 1. Zadaszenie alejki handlowej (Targowisko Miejskie przy ul. Sejneńskiej)

Projekt przewiduje wykonanie zadaszenia alejki handlowej o konstrukcji stalowej, pokrytej panelami        z poliwęglanu, o wymiarach 5m szerokości i 60m długości, biegnącej nad obiektami handlowymi zlokalizowanymi między halą targową i ogrodzeniem targowiska, od strony ulicy Sejneńskiej.

Szacunkowa wartość projektu – 218 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia:

Projekt odrzucono ze względów formalno-prawnych. Budowa zadaszenia alejki handlowej jest niezgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Południe”           w Suwałkach, przyjętym uchwałą Nr XXVIII/337/ 2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2016 roku, ponieważ lokalizacja obiektu nie spełnia wymagań dotyczących nieprzekraczalnej linii zabudowy, to jest 5m od linii rozgraniczającej ulicy.

 1. Zielone nazwy ulic – trójwymiarowe rzeźby roślinne w przestrzeniach publicznych miasta Suwałki (ulica Kościuszki, Sejneńska, 1 Maja, Utrata, Dwernickiego, Mickiewicza, Muzyczna)

Projekt zakłada wprowadzenie w przestrzeni publicznej trójwymiarowych rzeźb roślinnych z nazwami ulic, stanowiących jednocześnie zieleń miejską jako ciekawy element małej architektury i upiększający nasze miasto.

Szacunkowa wartość projektu  – 95 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia:

Zaplanowane działania nie stanowią inwestycji. Zgodnie z zapisem § 2 pkt 1. Załącznika do Uchwały Nr XXXII/387/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok oraz Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Podlaskiego znak: NK-II.4331.78.2017.EC z dnia 01 czerwca 2017 r.: „Ze środków Suwalskiego Budżetu

Obywatelskiego mogą być realizowane projekty inwestycyjne oraz kulturalne lub społeczne, zwane dalej „projektami” dotyczące zadań znajdujących się w zakresie zadań własnych Gminy Miasta Suwałki.”

Należy zwrócić uwagę, że proponowane rzeźby roślinne z nazwami ulic, musiałyby powstać w miejscach takich, aby były widoczne i czytelne, co w wielu przypadkach zmuszałoby do likwidacji już zorganizowanej zieleni. Budzi to zastrzeżenia co do zasadności z punktu widzenia ekonomicznego.

 1. Tężnie solankowe przy ul. Putry w Suwałkach (pomiędzy ulicą Putry, Gen. Andersa i Minkiewicza)

Projekt dotyczy budowy dwóch tężni solankowych o konstrukcji drewnianej o wymiarach: 11m długości, 1,3m szerokości i wysokości 3,65m z niezbędnym dla ich funkcjonowania zbiornikiem głównym na solankę, instalacją wodno-kanalizacyjną. Tężnie solankowe wyposażone są w pompy rozprowadzające solankę po tarninie. Teren wokół tężni byłby ogrodzony, utwardzony, z ławeczkami do siedzenia, oświetlony i monitorowany.

Szacunkowa wartość projektu wynosi – 532 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia:

Budowa tężni solankowych nie jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Rejonu Osiedla Północ II w Suwałkach, przyjętym uchwałą Nr XXV/429/ 2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lipca 2017 roku. Zgodnie z zapisami obowiązującego planu w granicach terenów zieleni rekreacyjnej należy realizować docelowo: trawniki, kompozycje przestrzenne kształtowane z drzew i krzewów, ścieżki spacerowe, tereny zabaw dla dzieci, boiska, urządzenia do ćwiczeń i rekreacji, oświetlenie. Nie dopuszcza się realizacji obiektów kubaturowych, za jakie należy uznać tężnie solankowe. Należy również przyjąć, że realizacja tego projektu generowałaby w kolejnych latach znaczne koszty eksploatacyjne.

 1. „Piłka nożna jest kobietą” – budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Zielona Górka pomiędzy ul. Jagiełły a Filipowską – I etap (w kwadracie ulic Jagiełły, Łokietka, Filipkowskiej i Krzywoustego)

Złożony projekt dotyczy budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego, obejmującego między innymi: powstanie pełnowymiarowego boiska trawiastego wraz z oświetleniem, systemem nawadniającym boisko, drenażem, zorganizowaniem zaplecza socjalno-szatniowego na bazie kontenerów,  zakupie trybun i wiat dla zawodników wraz z włączeniem istniejącego boiska do gry w piłkę nożną. Zweryfikowana wartość projektu wynosi 1 246 400 zł i przekracza graniczną kwotę 800 000 zł .

Uzasadnienie odrzucenia:

W związku z przyjętą zasadą realizacji boisk o nawierzchni sztucznej w mieście, przeliczono koszt realizacji boiska ze złożonego projektu budowy kompleksu sportowo–rekreacyjnego o nawierzchni trawiastej (o wartości 800 000 zł) na nawierzchnię z trawy sztucznej, którego koszt wyniósł 1 246 400 złotych. Zgodnie z zapisem § 5 pkt 7. Załącznika do Uchwały Nr XXXII/387/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok oraz Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Podlaskiego znak: NK-II.4331.78.2017.EC z dnia 01 czerwca 2017 r.: „Pojedynczy „duży” projekt inwestycyjny nie może przekroczyć  kwoty 800 000 zł….”. 

Przeprowadzona ocena wykorzystania i utrzymania boisk trawiastych na terenie miasta wykazała, że nawierzchnie trawiaste nie spełniają oczekiwań ich użytkowników. Negatywnie oceniano między innymi nawierzchnię boiska przy Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Nr 10. Utrzymanie nawierzchni trawiastej wymaga ciągłej pielęgnacji (podlewania, koszenia, nawożenia, wertykulacji, odsiewania), co wiąże się z dużymi kosztami jej utrzymania. Szacuje się ten koszt na wartość 75 tys. złotych rocznie, nie wliczając w tę kwotę kosztów osobowych. Utrzymanie właściwej jakości sztucznej nawierzchni, jej trwałość oraz możliwości wykorzystania posiadanego sprzętu zdecydowały o tym, że w mieście będą powstawały boiska ze sztuczną nawierzchnią.

 

19 czerwca 2017 r. rozpoczął się nabór wniosków do 5. edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Tym razem mieszkańcy do swojej dyspozycji będą mieli 2,6 miliona złotych, na małe i duże projekty oraz projekty kulturalne lub społeczne. Wzrost kwoty i kolejna kategoria projektów to zupełna nowość w SBO.

Przez 3 ostatnie edycje SBO mieszkańcy naszego miasta mieli do podziału 2 miliony złotych. Teraz jest to kwota 2,6 mln zł, która została podzielona na trzy części:

 • 2 miliony złotych przeznaczono na duże projekty o wartości od 100 do 800 tysięcy złotych;
 • 0,5 miliona złotych na projekty małe o wartości do 100 tysięcy złotych;
 • 0,1 miliona złotych na projekty kulturalne lub społeczne o wartości do 20 tysięcy złotych.

Jest kilka istotnych zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Suwałkach dotyczącej SBO 2018,  na które warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim zwiększono kwotę na realizację projektów, oprócz projektów inwestycyjnych (dużych i małych) można będzie składać projekty kulturalne lub społeczne. Wprowadzono niewielkie zmiany wartości progowych projektów. Znalazł się stosowny zapis mówiący o tym, że w przypadku nie wykorzystania środków w którejś z trzech grup zostaną one przekazane do tej grupy projektów inwestycyjnych do której zgłoszono większą liczbę projektów. Każdy zrealizowany projekt zostanie oznakowany tabliczką informacyjną.

Harmonogram dotyczący całej procedury Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok:

 • od 19 czerwca do 18 sierpnia 2017 r. – składanie propozycji projektów przez mieszkańców Miasta
 • od 21 sierpnia do 22 września 2017 r. odbędzie się weryfikacja propozycji mieszkańców pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości
 • od 2 października 2017 r. – ogłoszona będzie informacja o wynikach weryfikacji złożonych projektów wraz z jej publikacją
 • od 2 października do 7 listopada 2017 r.- zamieszczone będą opisy projektów na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz w DwuTygodniku Suwalskim
 • od 23 października do 7 listopada 2017 r. – głosowanie nad propozycjami
 • od 8 listopada do 22 listopada 2017 r. – liczenie głosów
 • 24 listopada 2017 r. – ogłoszenie wyników

Formularz zgłoszeniowy

Uchwała z rozstrzygnięciem ws. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2018

Szczegółowe informacje dotyczące „SBO 2018” można uzyskać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 204, tel. (87) 562 82 85.

Profil na Facebooku    Profil na Youtube