Suwalski Budżet Obywatelski 2019

Suwalski Budżet Obywatelski 2019

 

 

2,6 miliona w naszych rękach!

 Szósta edycja

start 15 czerwca 2018 r.

Suwalski Budżet Obywatelski 2019

Krok po kroku

 

 1. Idea budżetu obywatelskiego

Ideą budżetu obywatelskiego jest zwiększenie wpływu mieszkańców na miejskie wydatki. Głównymi korzyściami płynącymi z wprowadzenia budżetu partycypacyjnego są natomiast: budowanie poczucia współdecydowania i odpowiedzialności, za to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu oraz rozwijanie dialogu społecznego.

W Polsce budżet obywatelski po raz pierwszy wprowadził Sopot w 2011 roku.

 1. Suwalski Budżet Obywatelski

Pierwszą edycję Budżetu Obywatelskiego w Suwałkach przeprowadzono w 2014 roku i tak realizowano kolejne edycje w następujących po sobie latach. W bieżącym roku realizujemy już szóstą edycję Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.

Na realizację projektów mieszkańców w 2014 roku przeznaczono 1 milion złotych. W pierwszej edycji zgłoszono 39 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 33. Oddano na nie prawie 11 tysięcy głosów. Do realizacji zatwierdzono trzy projekty:

 • Planeta zabaw i sportu (teren Zespołu Szkół nr 3, ul. Szpitalna 66);
 • Kompleksowa modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 7 (ul. R. Minkiewicza 50);
 • Budowa parku wraz z terenem rekreacyjnym za Aquaparkiem.

W 2015 roku dwukrotnie zwiększono kwotę przeznaczoną na Suwalski Budżet Obywatelski. Suwalczanie zgłosili wtedy 35 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 24. Oddano na nie 8495 głosów. Do realizacji zatwierdzono trzy duże projekty (o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych):

 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: Jaćwingów, Borówka i Malinka;
 • Budowa Street Workout i Parkour Parku (przy Zalewie Arkadia);
 • Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej;

oraz dziesięć małych projektów (o wartości do 100 tysięcy złotych):

 • Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego;
 • Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. „Manhattanu”;
 • Siłownia na otwartym powietrzu os. KAMENA;
 • Siłownia zewnętrzna przy ulicy Daszyńskiego;
 • Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą;
 • Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego Gałaja – Staszica;
 • Stop patologiom, profilaktyczne zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości rekreacji na „siłowni pod chmurką” w rejonie ulic Szpitalna – Reymonta;
 • Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I);
 • Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a;
 • Zieleń przy ul. Minkiewicza.

W 2016 roku na Suwalski Budżet Obywatelski przeznaczono 2 miliony złotych. Mieszkańcy zgłosili wtedy 34 projekty, z czego do głosowania zakwalifikowano 25. Oddano na nie 7510 głosów. Do realizacji zatwierdzono dwa duże projekty (o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych):

 • „Zalew łączący pokolenia” nad Zalewem Arkadia;
 • Poprawa komunikacji lokalnej, ulica 11 Listopada;

oraz sześć małych projektów (o wartości do 100 tysięcy złotych):

 • Rewitalizacja parku na rogu ulic Daszyńskiego, Franciszkańskiej i Legionów;
 • Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do ośrodków edukacyjnych poprzez wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem oświetlenia i odwodnienia „przechodniaka” między ulicą Kościuszki a ulicą Noniewicza;
 • Utwardzenie terenu, ułożenie polbruku przy ulicy Bakałarzewskiej 74-76, ulica Chrobrego 21A-23A;
 • Aktywne dzieci – modernizacja placu zabaw, przy ulicy Witosa 4A;
 • Remont istniejących zatok parkingowych z trylinki z rozbudową o miejsca parkingowe przy ulicy Kowalskiego 4A i 4B;
 • Budowa parkingu na Osiedlu II z dodatkową infrastrukturą II etap;

W wyniku zakończonych postępowań przetargowych okazało się, że możliwe jest zrealizowanie trzeciego projektu dużego pod nazwą:

 • Wymiana nawierzchni ulicy Kowieńskiej.

W 2017 roku na Suwalski Budżet Obywatelski przeznaczono również 2 miliony złotych. Mieszkańcy zgłosili 27 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 21. Oddano na nie 8801 głosów. Do realizacji przyjęto dwa duże projekty (o wartości od 100 do 700 tysięcy złotych):

 • Modernizacja ul. Klonowej na odcinku od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9;
 • Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Sejneńskiej
  w Suwałkach (przy Zespole Szkół Technicznych); 

oraz sześć małych projektów (o wartości do 100 tysięcy złotych):

 • Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar oraz cokołu pomnika przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z uporządkowaniem przyległego terenu;
 • Integracja środowiska poprzez zabawę i rekreację (ul. Szpitalna 85, 85A);
 • Budowa parkingu i pozostałej części chodników przy ul. Witosa 2 i 2A
  w Suwałkach;
 • Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem wzdłuż ul. Warszawskiej -etap I;
 • Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy osiedlowej Daszyńskiego;
 • Psi Park Suwałki – Edukacyjny plac zabaw dla psów na Północy (kwartał ulic Andersa i Putry).

W 2018 roku na Suwalski Budżet Obywatelski przeznaczono 2,6 miliony złotych. Mieszkańcy zgłosili 30 projektów, z czego do głosowania zakwalifikowano 26. Oddano na nie 8 624 głosów. Do realizacji przyjęto dwa duże projekty (o wartości od 100 do 800 tysięcy złotych):

 • Budowa odcinka ulicy Knuta Olafa Falka w Suwałkach (ul. Knuta Olafa Falka)
 • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego „Borówka” w Suwałkach (przedłużenie ul. K. Wyszyńskiego i ulicy Czarnoziem)

oraz pięć małych projektów (o wartości do 100 tysięcy złotych):

 • Andrzej Wajda w Suwałkach (ul. Wojska Polskiego nr 27)
 • Plac zabaw (ul. Putry 5)
 • Aktywnie i zielono na Witosa (ul. W. Witosa 4A)
 • Utwardzenie nawierzchni ul. Szpitalnej (odcinek 7-9)
 • Al. O. Ha-Aleja Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką, przed ulicami Nowosądecką i Łódzką)

oraz pięć projektów społecznych (o wartości do 20 tysięcy złotych):

 • „Szkoła cukrzycy”
 • Suwalski Fan Club Bluesa
 • Festyn rodzinny „PWSZ dzieciom”
 • Dzień dla Naszych Dzieci – Manhattan zaprasza
 • Encyklopedia Suwalskiego Seniora
 1. Ile pieniędzy na Suwalski Budżet Obywatelski w 2019 roku?

Na Suwalski Budżet Obywatelski w 2019 roku przeznaczono 2,6 miliona złotych. Kwota ta została podzielona na trzy części:

 • 2 miliony złotych przeznaczono na duże projekty o wartości od 100 do 800 tysięcy złotych;
 • 0,5 miliona złotych na projekty małe o wartości do 100 tysięcy złotych;
 • 0,1 miliona złotych na projekty kulturalne lub społeczne o wartości do 20 tysięcy złotych.
 1. Jakie projekty mogą być realizowane dzięki Suwalskiemu Budżetowi Obywatelskiemu?

W ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być sfinansowane projekty inwestycyjne oraz projekty kulturalne lub społeczne. Obowiązuje zasada, że projekty inwestycyjne muszą być zlokalizowane na terenach należących do Gminy Miasta Suwałki, natomiast w przypadku projektów kulturalnych lub społecznych dopuszcza się ich lokalizację na nieruchomościach nie będących własnością Gminy Miasta Suwałki obciążonych na rzecz osób trzecich, pod warunkiem uzyskania pisemnego oświadczenia na nieodpłatne udostępnienie terenu do celów realizacji projektów. Projekty we wszystkich przypadkach nie mogą być zlokalizowane na terenie placówek oświatowych.

 1. Czy mieszkańcy muszą dołożyć się finansowano do projektu?

Nie, projekt realizowany w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jest w całości finansowany z budżetu miejskiego, bez wkładu finansowego mieszkańców.
Nadal w Suwałkach będą natomiast realizowane inicjatywy lokalne, w których wkład finansowy mieszkańców musi wynosić, co najmniej, 30 procent, a w szczególnych przypadkach tylko 10 procent. Wnioski do inicjatyw lokalnych można składać do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma być realizowana inicjatywa lokalna.

 1. Kto może zgłaszać propozycje projektów?

Projekt może zgłosić mieszkaniec Gminy Miasta Suwałki a w przypadku osoby małoletniej wymagana jest zgoda opiekuna prawnego. Możliwe jest także składanie projektów przez organizacje działające na terenie Suwałk.

 1. Czy trzeba uzyskać poparcie innych dla projektu?

Tak, pod wnioskiem musi podpisać się co najmniej 15 mieszkańców Suwałk, w tym jeden podpis może należeć do wnioskodawcy.

 1. Ile projektów można poprzeć?

Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów.

 1. Kiedy, w jaki sposób i gdzie można zgłaszać projekty?

Projekty można zgłaszać od 15 czerwca  do 17 sierpnia 2018 r. Należy wypełnić formularz zgłaszania projektów i przynieść go lub wysłać pocztą do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, pok. nr 4, przy ul. A. Mickiewicza 1.

 1. Gdzie są dostępne formularze zgłaszania projektów?

Formularz w wersji elektronicznej jest dostępny na stronach: www.um.suwalki.pl oraz www.budzetobywatelski.suwalki.eu a także w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 4 oraz w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1.

 1. Gdzie można uzyskać pomoc?

W Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego, przy ul. A. Mickiewicza 1

Tam będzie można sprawdzić, czy grunt, gdzie ma być realizowany nasz projekt jest własnością miejską oraz czy w planie zagospodarowania przestrzennego nie przewidziano dla niego innej funkcji. Jeżeli okaże się, że działka nie jest miejską własnością – urzędnicy wskażą taką w najbliższym sąsiedztwie.

 1. Jak będą wybierane projekty do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego?

Od 20 sierpnia do 21 września propozycje mieszkańców zweryfikuje 20 osobowy Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego, w skład którego wejdą: pięciu radnych Rady Miejskiej w Suwałkach, pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych wskazanych przez Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego, po jednym przedstawicielu następujących wydziałów Urzędu Miejskiego w Suwałkach: Budżetu i Finansów; Inwestycji; Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa; Architektury i Gospodarki Przestrzennej; Spraw Obywatelskich; Oświaty, Wychowania i Sportu; Spraw Społecznych, Kultury, Turystyki i Promocji oraz przedstawiciel Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Zespół oceni projekty pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował w przyszłości.

 1. Jak będziemy głosować na projekty?

Od 22 października  do 9 listopada każdy mieszkaniec Suwałk (w przypadku udziału w głosowaniu osoby małoletniej wymagana będzie zgoda opiekuna prawnego)  będzie mógł zagłosować w wyznaczonych punktach w mieście, gdzie będzie można wypełnić i złożyć kartę do głosowania.

Głosować będzie można również w formie elektronicznej.

Każdy mieszkaniec może złożyć wyłącznie jedną kartę do głosowania. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie jednego z każdej grupy projektów łącznie trzech projektów z listy – jednego dużego o wartości od 100 do 800 tysięcy złotych, jednego małego o wartości do 100 tysięcy złotych oraz jednego z grupy kulturalnych lub społecznych o wartości do 20 tysięcy złotych.

 1. Gdzie znajdę opisy projektów?

Na stronach internetowych www.um.suwalki.pl oraz www.budzetobywatelski.suwalki.eu oraz w punktach głosowania.

 1. Gdzie będą stały urny do głosowania?

Lista punktów do głosowania będzie podana do publicznej wiadomości co najmniej 14 dni przed datą głosowania.

 1. Kiedy będą znane wyniki głosowania?

Wyniki poznamy 26 listopada. Zostaną ogłoszone na stronach internetowych www.um.suwalki.pl oraz www.budzetobywatelski.suwalki.eu.

 1. Które projekty zostaną zrealizowane?

Do realizacji zostaną przyjęte projekty z każdej, z trzech grup, które w danej grupie uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną grupę, z łącznej kwoty 2,6 milionów złotych. Jeżeli w którejś z grup  pozostanie niewykorzystana kwota, przejdzie ona do puli w grupie projektów inwestycyjnych, w której znalazła się największa liczba projektów.

Jeżeli dwa lub więcej projektów uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie, które przeprowadzi Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego.

 1. Czy projekty mogą zostać zmienione w trakcie realizacji?

Nie, projekt nie może być zmieniony przez Radę Miejską, ani Prezydenta, musi zostać zrealizowany w takiej formie, w jakiej zgłosili go mieszkańcy.  

Harmonogram prac nad Suwalskim Budżetem Obywatelskim

 od 15 czerwca do 17 sierpnia Składanie przez mieszkańców Suwałk propozycji projektów do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
od 20 sierpnia do 21 września Weryfikacja propozycji mieszkańców pod względem formalno-prawnym, możliwości realizacji oraz możliwości zabezpieczenia budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów, które projekt będzie generował           w przyszłości
1 października Ogłoszenie informacji o wynikach weryfikacji złożonych projektów wraz z jej publikacją
od 1 października do 9 listopada Zamieszczenie opisów projektów na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz w DwuTygodniku Suwalskim
od 22 października do 9 listopada Głosowanie nad propozycjami
od 12 listopada do 23 listopada Liczenie głosów
26 listopada Ogłoszenie wyników głosowania

 

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj

 

Aktualizacja – 22 października 2018 r.

W poniedziałek (22 października) ruszyło głosowanie w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Swój głos na wybrane projekty mieszkańcy Suwałk mogą oddać do 9 listopada. Ogłoszenie wyników odbędzie się 26 listopada 2018 r. Karta do głosowania dostępna jest TUTAJ.

Urny do głosowania znajdują się

–   w holu Urzędu Miejskiego, ul. Mickiewicza 1, jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 19.00, z wyłączeniem dnia 1 listopada.

–   w holu Aquaparku, ul. Jana Pawła II 7, jest dostępna codziennie w godzinach od 6.00 do 22.00, z wyłączeniem dnia 1 listopada.

 

Głosować można także za pomocą strony internetowej budzetobywatelski.suwalki.eu

 

Projekty, na które można oddać głos podzielone są na trzy kategorie. W każdej kategorii można oddać jeden głos.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 i lista zakwalifikowanych projektów dostępne są na stronie budzetobywatelski.suwalki.eu

 

Zgłaszając propozycje do tegorocznego budżetu obywatelskiego suwalczanie postawili m.in. na budowę parkingów, utwardzenie dróg, oświetlenie, ścieżki rowerowe czy modernizację boisk przy Stadionie Miejskim. Drugi rok funkcjonuje już kategoria projektów społecznych i kulturalnych. Tu mieszkańcy mogą głosować m.in. na Suwalski Fan Club Bluesa, Piknik Sportowy z PWSZ czy Szkołę Cukrzycy.

Kwota przeznaczona do wydania w ramach tegorocznego Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego opiewa na 2,6 mln zł.

Na karcie do głosowania znalazło się 9 projektów inwestycyjnych ,,małych” (o wartości do 100 tys. złotych) opiewających na 874 810,00 złotych, 7 ,,dużych” projektów inwestycyjnych (o wartości do 800 tys. złotych) na kwotę 4 682 600,00 złotych i 8 projektów ,,kulturalnych lub społecznych” (o wartości do 20 tys. złotych) na kwotę 150 600,00 złotych. Łączna kwota projektów zgłoszonych do realizacji to 5 708 010,00 złotych.

 

Aktualizacja – 1 października 2018 r.

Informacja Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok o wynikach przeprowadzonej weryfikacji złożonych projektów do realizacji

Powołany Zespół ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok w dniu 13 września 2018 r. zakończył prace związane z weryfikacją pod względem formalno–prawnym złożonych projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Zespół zdecydował o umieszczeniu na Karcie do głosowania 9 projektów inwestycyjnych „małych” (o wartości do 100 tys. złotych) i 7 projektów inwestycyjnych „dużych” (o wartości do 800 tys. złotych) oraz 8 projektów „kulturalnych lub społecznych” (o wartości do 20 tys. złotych). Wśród projektów umieszczonych na karcie do głosowania znalazł się 1 projekt wpisany „warunkowo” z uwagi na przeciągającą się procedurę przekazania terenu pod projekt. Przekazanie działki będzie warunkiem decydującym o ostatecznym przyjęciu projektu do realizacji
w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku. W przypadku, gdyby działka nie została przekazana projekt nie będzie mógł być zrealizowany. Jednocześnie Zespół podjął decyzję o odrzuceniu 6 złożonych projektów: 2 projektów „małych”, 2 projektów „dużych” i 2 projektów kulturalnych
lub społecznych.

Wykaz projektów inwestycyjnych „małych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

 1. Olimpijskie parkingi – bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego)

Projekt zakłada budowę 18 miejsc parkingowych ( w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej)
z oświetleniem ulicznym oraz miejsce zieleni z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów, a także ławkami do odpoczynku.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 99 509,10 zł.

 

 1. Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego

Projekt zakłada budowę 26 miejsc parkingowych z kostki brukowej betonowej przed garażami, zlokalizowanymi przy ulicy osiedlowej łączącej ul. Lityńskiego i Kowalskiego (pomiędzy garażami
i blokiem Lityńskiego 16).

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 95 000,00 zł.

 

 1. Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach

Projekt zakłada wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicy Dąbrówka w Suwałkach wraz
z wykonaniem wyrównania pobocza żwirowego. Istniejąca zniszczona nawierzchnia żwirowa zostanie wymieniona i utwardzona, przez co poprawi się komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.

 1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Emilii Plater w Suwałkach

Projekt zakłada budowę linii kablowej z montażem szaf sterujących, słupów i lamp oświetleniowych. Poprawi to bezpieczeństwo poruszania się pomiędzy blokami mieszkalnymi: dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych po zmroku oraz wieczorną porą.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.

 1. Rozbudowa – Aleja na Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką , Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką)

Projekt zakłada kontynuację budowy Alei na Osiedlu Hańcza, rozpoczętej w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2018r. Obejmuje: uporządkowanie istniejącego terenu, wykonanie utwardzonej alei spacerowej, ustawienie ławek i koszy na śmieci. Zagospodarowanie tego terenu pozwoli mieszkańcom na aktywne spędzanie wolnego czasu w pobliżu swoich domów oraz korzystnie wpłynie na estetykę osiedla.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 99 200 zł.

 1. Odtworzenie orłów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszr przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach

Projekt zakłada przywrócenie pierwotnego wyglądu bramy wjazdowej do byłych koszar 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. Gen. Dwernickiego przy ul. Gen. Pułaskiego w Suwałkach poprzez odtworzenie dwóch orłów posadowionych na słupach bramy.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.

 

 1. Ogrodzony wybieg dla psów (teren zielony u zbiegu ulic Minkiewicza, Putry i Andersa naprzeciwko Gimnazjum nr 6

Projekt zakłada budowę wybiegu dla psów z metalowym ogrodzeniem z dwiema bramkami. Obok wejścia montaż metalowej tablicy informacyjnej o regulaminie i zasadach korzystania z wybiegu. Wewnątrz wybiegu, przy wejściu, postawienie kosza na śmieci

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 81 100 zł.

 1. Budowa bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową (ul. Witosa 4A)

Projekt zakłada budowę nawierzchni z poliuretanu pod zestaw do ćwiczeń Street Workout oraz nawierzchni z kostki betonowej pod siłownię plenerową.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 100 000 zł.

 

 1. Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do szkoły nr 10 poprzez montaż oświetlenia pomiędzy blokami mieszkalnymi na ul. Antoniewicza i Reja

Projekt zakłada montaż lamp oświetleniowych pomiędzy blokami mieszkalnymi. Poprawi
to bezpieczeństwo poruszania się pomiędzy blokami mieszkalnymi: dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych po zmroku oraz wieczorną porą.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 92 000 zł.

Wykaz projektów inwestycyjnych „dużych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

 1. Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury
  w otoczeniu istniejących garaży (utwardzenie odwodnienie, oświetlenie i zazielenienie)

Projekt zakłada wybudowanie wzdłuż części wschodniej wtórnika ulicy Reja kilkudziesięciu nowych miejsc parkingowych na niezagospodarowanym obszarze, z przeznaczeniem dla mieszkańców
6 budynków wielorodzinnych. Powstaną również zieleńce i nowy drzewostan. W części zachodniej wtórnika przewiduje się odwodnienie i utwardzenie gruntu oraz jego oświetlenie w otoczeniu istniejących garaży.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 790 000 zł.

 

 1. Plac postojowy ( Osiedle II między blokami 4A, 15, 16, 17, 21, ARES)

Projekt zakłada wybudowanie placu postojowego i drogi dojazdowej z kostki betonowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Istniejąca nawierzchnia żwirowa zostanie utwardzona. Inwestycja rozwiąże problem chaotycznego parkowania samochodów oraz poprawi estetykę osiedla.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 425 600 zł.

 

 1. Ciąg pieszo – rowerowy w ul. Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach

Projekt zakłada wybudowanie ciągu pieszo – rowerowego w ulicy Powstańców Wielkopolskich
w Suwałkach na odcinku od ulicy Zastawie do ulicy Kawaleryjskiej o długości około 350 m i szerokości 2,5 m – I Etap (strona zachodnia).

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 310 000 zł.

 1. Budowa parkingów oraz zatoki autobusowej MPK w centralnej części wszystkich ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach

Projekt zakłada budowę pętli do nawrotów autobusów MPK, budowę zatoczek parkingowych, odwodnienia oraz lamp oświetleniowych.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 790 000 zł.

 

Projekt warunkowo zostaje umieszczony na karcie do głosowania.

Wnioskodawcy złożyli projekt na teren który ma być przekazany na rzecz Miasta Suwałki. Zdecydowano , że z uwagi na przeciągającą się procedurę przekazania terenu pod projekt warunkowo zostaje on umieszczony na karcie do głosowania. Działka jest w trakcie podziału. Przekazanie działki będzie warunkiem decydującym o ostatecznym przyjęciu projektu do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku. W przypadku, gdyby działka nie została przekazana projekt nie będzie mógł być zrealizowany.

 

 1. Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 146 garaży przy ulicy Noniewicza (ulica Noniewicza za Centrum Handlowym „PLAZA”)

Projekt obejmuje utwardzenie nawierzchni dojazdowej kostką betonową i wykonanie odwodnienia terenu. Istniejąca nawierzchnia drogi dojazdowej jest zniszczona, z licznymi nierównościami
i wyrwami, w czasie opadów deszczu są zalewane i podtapiane niektóre garaże. Zrealizowanie inwestycji służyć będzie użytkownikom garaży, zapobiegnie nanoszeniu piasku i błota na sąsiednie drogi manewrowe, jednocześnie ograniczy niekontrolowany spływ wód opadowych z substancjami ropopochodnymi i metalami ciężkimi.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 784 000 zł.

 

 1. Poprawienie nawierzchni na drodze i chodnikach w obrębie ul. Witosa i przyległych ciągach komunikacyjnych

Projekt zakłada dokończenie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Witosa, remont pozostałych chodników na ul. Witosa wraz z krawężnikami na łączniku komunikacyjnym w stronę ul. Lityńskiego. Wymianę kostki brukowej na drodze przejazdowej przez parking z ul. Witosa do ul. Obozowej. Przeniesienie poza chodnik słupów oświetleniowych na łączniku komunikacyjnym pomiędzy ul. Witosa a ul. Lityńskiego.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 798 000,00zł

 

 1. Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy ul. Zarzecze 26)

Projekt zakłada dostosowanie boiska bocznego Stadionu Miejskiego do wymagań licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej do rozgrywania meczy. Modernizacja boisk bocznych Stadionu Miejskiego zawierać będzie budowę i dostosowanie oświetlenia do standardów umożliwiających trenowanie w godzinach popołudniowych oraz wieczornych, montaż ogrodzenia, budowę trybun dla kibiców gospodarzy i gości.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu 783 700 zł.

 

Wykaz projektów inwestycyjnych „kulturalnych społecznych” oraz ich zweryfikowanych kosztów wraz z opisami, które zostaną umieszczone na Karcie do głosowania:

 1. „ŚPIEWAJMY ŁĄCZĄC POKOLENIA” – Promocja aktywnej działalności artystycznej seniorów i młodego pokolenia wraz z zespołem wokalno – instrumentalnym „WSPOMNIEŃ CZAR” na rzecz mieszkańców Suwałk

Projekt zakłada zorganizowanie wspólnych warsztatów artystycznych dla seniorów oraz młodzieży
w zakresie muzyki i śpiewu. Zorganizowanie 12 pełnych nieodpłatnych koncertów zespołu „WSPOMNIEŃ CZAR” Realizacja 7 spotkań z prelegentami w celu zapoznania młodego pokolenia
z historią naszego miasta i ludźmi zasłużonymi. Organizacja koncertu w dniu 24 sierpnia 20019 roku – „100 LAT ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ MIASTO SUWAŁKI”

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

 

 1. Suwalski Fan Club Bluesa 2019

Projekt zakłada propagowanie muzyki bluesowej poprzez organizację zajęć edukacyjnych dla młodzieży oraz cykl koncertów zespołów muzycznych, jak również uczczenie Polskiego Dnia Bluesa oraz organizację koncertu z ogólnopolskim kwartalnikiem „Twój Blues”.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

 

 1. SPORT TO ZDROWIE Piknik sportowy z PWSZ w Suwałkach

Projekt zakłada zorganizowanie pikniku sportowego dla dzieci z konkursami, nagrodami i pokazami. Dzieci z całego miasta będą mogły uczestniczyć w zmaganiach i zabawach sportowych. Uczestnicy będą mogli korzystać z wyjątkowych i nietypowych atrakcji, brać udział w warsztatach i treningach. Zrealizowanie przedstawionego programu imprezy wzbogaci część artystyczno – muzyczna.
Na „otwartej scenie muzycznej” będą mogły zaprezentować się lokalne i regionalne zespoły taneczne
i muzyczne.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

 

 1. PRZESTRZEŃ DLA RODZINY

Projekt zakłada zorganizowanie 8 spotkań dla rodziców w wymiarze 3h. Celem ich będzie zwiększenie aktywności społecznej rodziców dzieci w wieku 0-4 lat i oczekujących potomstwa z terenu Miasta Suwałki. Spotkania mają formułę otwartą – służą wymianie doświadczeń, wsparciu w codziennych sytuacjach, jakie niesie za sobą rodzicielstwo.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 14 600 zł.

 

 1. II Spotkanie – Manhattan zaprasza

Projekt ma na celu zorganizowanie wspólnego spotkania integracyjnego mieszkańców osiedla. Zakłada udział dzieci i młodzieży między innymi w zabawie na dmuchanych zjeżdżalniach, malowaniu twarzy. Uczestnicy spotkania będą mogli skorzystać z poczęstunku, a wieczorem posłuchać muzyki. Organizowanie tego typu spotkań na pewno sprzyja integracji społeczności lokalnej.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

 

 1. „Szkoła cukrzycy”

Projekt zakłada zorganizowanie cyklicznych wykładów dotyczących podstawowej wiedzy na temat przyczyn, skutków i powikłań cukrzycy, rodzajów stosowanych diet. W trakcie prowadzonych akcji profilaktycznych skorzystanie z bezpłatnego pomiaru cukru, ciśnienia tętniczego, konsultacji zaleceń żywieniowych, samokontroli glikemii czy też technik podawania insuliny. Projekt stanowi kampanię informacyjno-edukacyjną na rzecz mieszkańców miasta, przyczyniając się zarówno do walki jak i do zapobiegania rozwoju choroby cywilizacyjnej jaką jest cukrzyca.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

 

 1. Biało Niebieskie Miasto

Projekt zakłada wykonanie murali związanych z tematyką sportową, a w szczególności piłki nożnej. Celem jest poprawa wizerunku miasta jak i na promocję sportu w naszym mieście oraz poprawa estetyki poprzez odmalowanie ścian.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 16 000 zł.

 

 1. Piknik olimpijski

Projekt zakłada zorganizowanie na stadionie lekkoatletycznym wydarzenia w formie pikniku, którego głównym celem jest promocja zdrowego trybu życia oraz zasad zdrowego żywienia. Głównym elementami będą: gry, zabawy, strefa zdrowego żywienia, edukacja zdrowotna, konsultacje z dietetykami, kucharzami i trenerami personalnymi, a także spotkania ze znanymi sportowcami – polskimi olimpijczycy.

Zweryfikowany koszt realizacji projektu – 20 000 zł.

 

Wykaz projektów odrzuconych, które nie znajdą się na Karcie do głosowania wraz z uzasadnieniem:

 1. Plac zabaw (Osiedle II)

Projekt przewiduje zakup i montaż zestawu zabawowego, zestawu Labirynt, nasadzenia krzewów ozdobnych.

Szacunkowa wartość projektu – 218 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia:

Projekt odrzucono ze względów formalno-prawnych. Zakres zgłoszonej inwestycji nie mieści się
w granicach terenu wyznaczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Lokalizacja obiektu nie spełnia wymagań dotyczących odległości placów zabaw dla dzieci od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna ona wynosić co najmniej 10 m.

 

 1. Wyjście z czasów PRL (przy ul. Reja 68)

Projekt zakłada powstanie placu zabaw z ogrodzeniem, stwarzającego możliwości atrakcyjnego spędzania czasu. Plac zabaw będzie obejmował urządzenia tj.: huśtawki, ławki, śmietnik.

Szacunkowa wartość projektu – 170 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia:

Projekt odrzucono ze względów formalno-prawnych. Zakres zgłoszonej inwestycji nie mieści się
w granicach terenu wyznaczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Lokalizacja obiektu nie spełnia wymagań dotyczących odległości placów zabaw dla dzieci od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, powinna ona wynosić co najmniej 10 m.

 

 1. Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy placu zabaw za Aquaparku

Projekt przewiduje budowę ogrodzonego boiska do tenisa ziemnego, ustawienie stołu do tenisa stołowego, stolika szachowego oraz wykonanie gier wielkoformatowych.

Szacunkowa wartość projektu – 139 909 zł.

Uzasadnienie odrzucenia:

Projekt odrzucono ze względów formalno-prawnych. Budowa boiska do tenisa i innych urządzeń jest niezgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. Z. Podhorskiego, Gen. K. Pułaskiego, Nowomiejską, Świerkową, Modrzewiową i Grabową w Suwałkach, przyjętym uchwałą Nr XXXIV/419/2017 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 28 czerwca 2017 r., ponieważ teren działki 22849/31 przeznaczony jest pod komunikację (parkingi i dojazd).

 

 1. Kampania profilaktyczno – edukacyjna dotycząca nadużycia i uzależnienia od alkoholu

Złożony projekt będzie polegał na zorganizowaniu kampanii profilaktyczno – edukacyjnej w Dzienniku Internetowym „Kurier Suwalski” pod adresem www.kuriersuwalski.pl. Na stronie pojawią się artykuły opisujące między innymi szkodliwość nadużycia i uzależnienia od alkoholu, a także jak niebezpieczne spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży oraz przez nieletnich. W ramach projektu utworzona zostanie specjalna strona internetowa informacja o możliwościach formach leczenia uzależnienia oraz udzielonej pomocy w mieście Suwałki. Dodatkowo przez cały rok w Dzienniku Internetowym „Kurier Suwalski” pod adresem www.kuriersuwalski.pl wyświetlany będzie baner graficzny przekierowujący do w/w strony.

Szacunkowa wartość projektu – 20 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia:

Kampania profilaktyczna realizowana ma być przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą na stronie internetowej tego podmiotu, czyli wnioskodawca byłby zarazem realizatorem działań finansowanych ze środków miasta. Konieczność korzystania ze strony konkretnego podmiotu gospodarczego w trakcie realizacji projektu sugerować możne, że środki przeznaczone na projekt wykorzystywane będą jako swoista forma pozyskania zlecenia przez ten podmiot, a co za tym idzie i środków publicznych. Zespół uznał, że byłoby to działanie niepożądane. Taka forma dofinansowania przedsiębiorcy mogłaby stanowić pomoc publiczną.

 

 1. Tężnie solankowe przy Zalewie Arkadia w Suwałkach

Projekt dotyczy budowy dwóch tężni solankowych o konstrukcji drewnianej o wymiarach: 11m długości, 1,3m szerokości i wysokości 3,65m z niezbędnym dla ich funkcjonowania zbiornikiem głównym na solankę, instalacją wodno-kanalizacyjną. Tężnie solankowe wyposażone są w pompy rozprowadzające solankę po tarninie. Teren wokół tężni byłby ogrodzony, utwardzony, z ławeczkami do siedzenia, oświetlony i monitorowany.

Szacunkowa wartość projektu wynosi – 532 000 zł.

Uzasadnienie odrzucenia:

We wniosku brak jest wypełnionych pól oznaczonych jako obowiązkowe tj. Zgody zarządzającego terenem, na który ma być zlokalizowany projekt oraz mapy zasadniczej w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją projektu.

 

 1. Biało Niebieska Komunikacja Miejska

Złożony projekt dotyczy obklejenia autobusów komunikacji miejskiej w reklamy związane
z SKS Wigry Suwałki w celu popularyzacji SKS Wigry Suwałki i sportu.

Szacunkowa wartość projektu wynosi 20 000 zł

Uzasadnienie odrzucenia:

Reklama spółki Wigry nie może być finansowana w ramach budżetu Obywatelskiego. Reklama podmiotu gospodarczego nie jest zadaniem miasta, a dofinansowanie spółki w takiej formie mogłaby stanowić pomoc publiczną

 

 

Wykaz projektów wycofanych:

 1. Aleja Osiedla Hańcza – II Etap w Suwałkach (Olecka – Krakowska)

Projekt dotyczy budowy ciągu pieszo – rowerowego, siłowni, Placu zabaw, boiska sportowego, mała architektura, zakończenie ulic.

Szacunkowa wartość projektu wynosi – 470 000 zł.

Uzasadnienie wycofania:

W związku ze złożeniem dwóch projektów na ten sam teren przedmiotowy projekt został wycofany.

 

Zarządzenie Nr 327/ 2018 z dnia 2018-10-02 w sprawie lokalizacji punktów do głosowania na złożone projekty w przeprowadzanych na terenie Gminy Miasta Suwałki konsultacjach społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2019 rok

Profil na Facebooku    Profil na Youtube