Sprzedaż lokali komunalnych

Sprzedaż mieszkań z zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Suwałki odbywać się będzie na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z póź. zm./, uchwały nr XX/211/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami / Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2012 r. poz. 1422/ oraz uchwały nr XII/130/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Suwałki na lata 2016-2020 zmienionej uchwałą nr XLVIII/605/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach z 25 lipca 2018 r. /Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2015 r. poz. 3511 i Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2018 r. poz. 3263/.

1. Złożenie wniosku – zgodnie ze wzorem /Kancelaria Urzędu Miejskiego w Suwałkach/.
2. Potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.
3. Potwierdzenie braku zadłużenia wynajmowanego lokalu.
4. Zlecenie sporządzenia operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowemu.
5. Ustalenie ceny zbycia lokalu uwzgledniającej koszty przygotowania sprzedaży.
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie wysokości udzielonej bonifikaty.
7. Wydanie zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk w sprawie opublikowania wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.
8. Skierowanie do najemcy zawiadomienia o przeznaczeniu lokalu mieszkalnego do zbycia wraz z informacją o jego cenie oraz o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu tej nieruchomości /art. 34 ust. 4 i 5 ustawy/.
9. Przygotowanie dokumentów do banku dla osób starających się o kredyt.
10. Sporządzenie protokołu ustaleń z nabywcą lokalu mieszkalnego.
11. Przekazanie kompletu dokumentów do kancelarii notarialnej celem zawarcia umowy.

Dodatkowe informacje w sprawie dostępne są w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach / pok. nr 141, tel. (87) 5628141 / oraz w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. / pok. nr 2, tel. (87) 563 50 58 lub (87) 563 50 51/, jak również na stronach internetowych um.suwalki.pl i www.zbm.suwalki.pl z ewentualnym wykorzystaniem zakładki „Umów spotkanie” .

SZCZEGÓŁY:

Informacja dotycząca procedury sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

Wniosek o sprzedaż mieszkania komunalnego

Wyciąg z uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach

Załącznik do wniosku – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Profil na Facebooku    Profil na Youtube