Aktualności

18.10.2018 Po raz trzeci w Suwalskim Ośrodku Kultury świętowano Europejski Dzień Seniora. Organizatorem tym razem było Stowarzyszenie Twórczych Seniorów Rozłogi, przy wsparciu Suwalskiego Ośrodka Kultury. Wydarzeniu patronowali Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz i Suwalska Rada Seniorów. Przed publicznością zaprezentowali się laureaci konkursu „Z pasją przez życie”, “Beciaki”, grupa wokalna “Rozłogi” oraz zespół “Wspomnień Czar”. Medalem Prezydenta Miasta Suwałk uhonorowano Irenę Aleksandrow, wieloletnią solistkę Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna, laureatkę Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, obecnie solistkę zespołu “Wspomnień Czar”, działającego przy Stowarzyszeniu Twórczych Seniorów Rozłogi. Laureatka zaprezentowała minirecital ulubionych pieśni. 
Podziękowania i życzenia złożyli seniorom Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk, Bożena Kamińska poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej.
Suwalska Rada Seniorów wręczyła z kolei pamiątkowe statuetki osobom zaangażowanym w działania na rzecz seniorów: Prezydentowi Miasta Suwałk Czesławowi Renkiewiczowi, przedstawicielom Młodzieżowej Rady Miasta Suwałki, Domu Pomocy Społecznej Kalina, Suwalskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji, DwuTygodnika Suwalskiego, Radia 5, Nowin Suwalskich, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Seniorzy z Pasją Horyzont, Stowarzyszenia Suwalskie Starszaki, Stowarzyszenia Twórczych Seniorów Rozłogi, Klubu Seniora Centrum, Suwalskiego Klubu Seniora przy ul. Chopina 6a oraz Teresie Wysockiej-Kluczny.
Całość prowadzili Jerzy Sidor oraz Bogdan Byczkowski. Widowisko wyreżyserowała Mirosława Krymska.
Okolicznościowy bufet, ufundowany przez sponsorów przygotowali i obsłużyli uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach.  
Wydarzenie dofinansowało Miasto Suwałki. 

1.10.2018 W Warszawie odbyła się IV sesja plenarna II kadencji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów pt. Samorząd terytorialny – przyjazny seniorom. Sesję otworzyła Krystyna Lewkowicz – Przewodnicząca OPS. W ramach wystąpień gości honorowych głos zabrali: prof. Hanna Gronkiewicz Waltz – Prezydent Warszawy, która przedstawiła politykę senioralną realizowaną w Warszawie, Małgorzata Kidawa-Błońska i Elżbieta Dolniak – wicemarszałkowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, poseł Michał Szczerba – wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli, Rudolf Borysewicz – dyrektor biura Związku Powiatów Polskich i marszałkowie woj. pomorskiego i mazowieckiego. Główny panel dyskusyjny odbywał się  wokół tematu: Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu polityki senioralnej. Ogromne poruszenie pośród ok. 600 uczestników – seniorów z całej Polski wywołał głos dr Mariusza Saganowskiego – ordynatora Oddziału Geriatrii Szpitala Wolskiego w Warszawie, który przedstawił temat “Polska geriatria z punktu widzenia praktyka”, bijąc na alarm stanem rzeczy i sytuacji krytycznej w zakresie świadczenia usług dla seniorów w Polsce. Na zakończenie sesji przyjęto deklarację programową OPS oraz zajęto stanowisko w sprawie kierunków polityki senioralnej na lata 2014-2020 realizowanej przez obecny rząd. Zebrani na IV plenarnej sesji wyrazili również swój żal wobec realizacji już po raz drugi obrad OPS poza Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej.

 

26.09.2018 W Białymstoku odbyło się czwarte posiedzenie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego.  W posiedzeniu  uczestniczył Marszałek Jerzy Leszczyński, nowo powołany Pełnomocnik Marszałka Województwa Podlaskiego ds. Seniorów dr Magdalena Donejko,  członkowie Rady oraz przewodniczący ośmiu z trzynastu Rad Seniorów  działających na terenie woj. podlaskiego. Spotkanie poświęcone było problemom i potrzebom Rad Seniorów w województwie podlaskim, dyskusji nt. “W jaki sposób Rada Seniorów przy Marszałku Woj. Podlaskiego mogłaby wesprzeć działania lokalnych Rad”. Przedstawione zostały również  zadania nowo powołanego Pełnomocnika Marszałka Woj. Podlaskiego dr Magdaleny Donejko. Na zakończenie spotkania odbyły się warsztaty nt. obszarów działań w ramach Podlaskiej Karty Seniora.

22.09.2018 Przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów Maria Lauryn, na zaproszenie Prezesa Okręgu Podlaskiego ZNP, uczestniczyła w spotkaniu członków Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP i Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Suwałkach. Spotkanie odbyło się w Domu Nauczyciela. Przewodnicząca przedstawiła temat “Suwalska Rada Seniorów w działaniu”, dzieląc się dobrymi praktykami działań i inicjatyw na rzecz poprawy życia osób starszych w mieście Suwałki. Zaznaczyła, że nasza Rada, jako pierwsza w woj. podlaskim wraz z Prezydentem miasta i samorządem bardzo dynamicznie podejmuje działania na rzecz seniorów. Wypracowane zostały procedury współpracy z organizacjami działającymi na rzecz seniorów i polityka informacyjna Rady. Zebrani mieli możliwość oglądnąć prezentację materiałów informacyjnych Rady. Teresa Kowalska – przewodnicząca Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów podziękowała za podzielenie się doświadczeniami i życzyła suwalskiej Radzie dalszych owocnych działań na rzecz seniorów.

  

10.08.2018 W Suwalskim Ośrodku Kultury odbyło się wręczenie Włóczni Jaćwingów – dorocznych nagród Prezydenta Miasta Suwałk. Prestiżowe wyróżnienia trafiły do siedmiu osób, firm i instytucji szczególnie zasłużonych  dla Suwałk.Włócznię Jaćwingów za popularyzację działalności suwalskich seniorów w regionie i w kraju, zdobywanie i upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych otrzymała Maria Jolanta Lauryn – Przewodnicząca Rady Seniorów. Włócznię wręczył Zdzisław Przełomiec, Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach. 

26.07.2018 Suwalska Rada Seniorów gościła w sali narad Urzędu Miejskiego w Suwałkach 50-osobową grupę Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska. Byli to seniorzy, pracownicy urzędu gminy i działacze Lokalnej Grupy: z Supraśla, Czarnej Białostockiej, z Chraboł, Fast i Zalesia (gmina Dobrzyniewo Duże) oraz z Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże. Spotkanie miało charakter roboczy. Goście zapoznali się z procedurami powołania Suwalskiej Rady Seniorów i jej działaniami w I i II kadencji. Zwiedzili na wstępie Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Ciesielskiej 15. Agnieszka Szyszko przedstawiła prezentację pt. Suwalski Samorząd – oferta wsparcia dla seniorów, Maria Lauryn przedstawiła prezentację pt. Suwalska Rada w Działaniu, Krystyna Polkowska przedstawiła temat: “Solidarność pokoleń – współpraca z Młodzieżową Radą Miasta Suwałki”, sekretarz SRS Lucyna Śniecińska przedstawiła temat “Poprawa wizerunku osób starszych w mieście” (walka ze stereotypami postrzegania seniorów), działania informacyjne dostosowane do osób starszych, Dariusz Żukowski i Krystyna Polkowska zapoznali z działaniami promowania programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia oraz sportu i rekreacji seniorów. Ponadto goście zapoznali się z materiałami informacyjnymi opracowanymi dla seniorów przez członków Rady oraz obejrzeli wystawę fotograficzną Teresy Wysockiej-Kluczny pt. Suwalscy Seniorzy w Akcji. Ciekawym elementem spotkania było podzielenie się dobrymi praktykami w dziedzinie współpracy seniorów z Radą Miejską w Suwałkach oraz Prezydentem Miasta Suwałk. 

20.06.2018 W ramach realizacji projektu “Senioralna Akademia Wolontariatu” Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat zorganizowało Senioralne Forum Wymiany Doświadczeń. Spotkanie seniorów, wolontariuszy, przedstawicieli instytucji odbyło się w Aquaparku przy ul. Jana Pawła II. Jarosław Ruszewski, Prezes Centrum  Aktywności Społecznej PRYZMAT przedstawił prezentację projektu wraz z jego efektami. Danuta Złotnik, Prezes UTW w Suwałkach przedstawiła referat pt.” Wolontariat XXI wieku – więcej nią pomaganie”, Agnieszka Szyszko, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawiła prezentację pt. “Suwalski samorząd dla seniorów – oferta wsparcia ze strony samorządu”, Suwalski Klub Seniora, reprezentowany przez Monikę Hołubowicz ze Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej “Nie Po Drodze” przedstawił referat pt. “Międzypokoleniowa przestrzeń aktywności seniorów”, Klub Seniora Centrum reprezentował Karol Świerzbin ze Stowarzyszenia Kulturalnego KOSTROMA, który przedstawił bardzo ciekawą ofertę wsparcia seniorów. Nie zabrakło wystąpienia Marii Lauryn, Przewodniczącej Suwalskiej Rady Seniorów w Suwałkach, która przedstawiła ostatnie inicjatywy członków Rady na rzecz seniorów w Suwałkach. Przykłady dobrych praktyk działań na rzecz seniorów w Suwałkach przedstawiła Bożenna Maskowicz, wiceprezes UTW w Suwałkach oraz “Ocean Życia”- zespół wokalny Stowarzyszenia Seniorzy z Pasją – HORYZONT. Senioralne Forum Wymiany Doświadczeń swoją obecnością i wystąpieniem zaszczycił Czesław Renkiewicz, Prezydent Miasta Suwałk.

19.06.2018 Na zaproszenie komendantki Kręgu Seniorów im. Batalionu Wigry przy Hufcu ZHP w Suwałkach Pani Teresy Suproń – Przewodnicząca SRS uczestniczyła w spotkaniu międzypokoleniowym harcerzy Hufca ZHP im. Tadeusza Lutostańskiego i członkami Kręgu Seniorów im. Batalionu Wigry, działającego przy Hufcu. Spotkanie zorganizowano w Dworze Mejera – Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Białostockiej nad jeziorem Hołny w ramach przygotowania do obchodów 100-lecia ZHP w Suwałkach. Przy ognisku były wspomnienia, wspólne śpiewanie piosenek harcerskich. Młodzi harcerze zafascynowani byli tradycyjnymi piosenkami harcerskimi. Pan Lech Nowikowski przygrywał wszystkim na gitarze. Wspomnieniom nie było końca- tak młodzi harcerze spotkali się z żywą historią działalności Hufca Suwałki. 

 

9.05.2018 Przedstawiciele Suwalskiej Rady Seniorów złożyli życzenia z okazji Światowego Dnia Inwalidy, organizatorom obchodów w Suwałkach – przedstawicielom suwalskiego oddziału Państwowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  Wydarzeniu patronował Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz, który również złożył życzenia seniorom i przekazał informacje o działaniach na rzecz osób starszych, prowadzonych przez suwalski samorząd. Na scenie Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach zaprezentowali się uczniowie PSM i zespoły senioralne z Suwałk. Złotą Odznaką Honorową Zarząd Główny PZERiI wyróżnił w tym roku tylko jedną osobę z Suwałk Marię Lauryn – przewodniczącą Suwalskiej Rady Seniorów za zasługi w społecznej pracy na rzecz seniorów.
8.05.2018 Delegacja Suwalskiej Rady Seniorów wzięła udział w obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa – 73. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie, które odbyły się pod Pomnikiem Żołnierzy Września 1939 r. 

25.04.2017 Z okazji przypadającego 29 kwietnia Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej w cyklu Środy Seniora we wspólnym programie artystycznym zaprezentują się stojące na początku artystycznej drogi wokalistki Studia Piosenki Świetlik ze Srebrnymi Pierwiosnkami, których talent rozkwita nieustannie od paru wiosen. W programie m.in. suita tańców flamandzkich i francuskich, tańce żydowskie, tańce pogranicza suwalskiego oraz współczesne przeboje. Koncert odbędzie się w środę, 25 kwietnia o godzinie 17 w Sali im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5. Bilety w cenie 5 zł.

7.03.2018 Przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów Maria Lauryn wzięła w II Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów w Krakowie. Tym razem hasłem przewodnim była: “Powszechność gminnych rad seniorów w Polsce”. Dyskutowano m.in. o rosnącej roli rad seniorów i potrzebie połączenia działań na rzecz seniorów w całej Polsce. W kraju działają 64 rady, w czego połowa przystąpiła do Porozumienia. Na spotkaniu wybrano też Zarząd Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. Przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów została wybrana członkiem zarządu. Fot. z archiwum Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów

23.02.2018 Przedstawiciele Suwalskiej Rady Seniorów: Przewodnicząca Maria Lauryn i Sekretarz Lucyna Śniecińska spotkali się w Suwalskim Centrum Inicjatyw Senioralnych z Jolantą Wołągiewicz, Przewodniczącą Rady Seniorów przy Marszałku Woj. Podlaskiego. Jolanta Wołągiewicz zapoznała się z zakresem działalności suwalskiej rady, priorytetami działań oraz najnowszymi inicjatywami tj. audycją radiową dla suwalskich seniorów pt. “Suwalski SMS” czyli Stan Młodości Stabilnej, prowadzoną przez Marię Lauryn w Radio 5 (niedziela  godz. 13.20). Szczególne miejsce zajął temat pierwszej wkładki senioralnej w DwuTygodniku Suwalskim pt. “Suwalski Głos Seniora”, którą redagują członkowie Suwalskiej Rady Seniorów: Lucyna Śniecińska – redaktor naczelny oraz Irena Pietraszkiewicz i Krystyna Polkowska, Teresa Wysocka Kluczny – fotoreporter. Publikacja była możliwa dzięki merytorycznemu przygotowaniu osób redagujących wkładkę przez białostockie Stowarzyszenie “Szukamy Polski” oraz przychylność Prezydenta Miasta Suwałk i redakcji DwuTygodnika Suwalskiego. Suwalska Rada Seniorów otrzymała również 50 egz. Seniora Podlaskiego, gdzie publikują swoje teksty także członkowie suwalskiej Rady.

9.02.2018 Lucyna Śniecińska, sekretarz Suwalskiej Rady Seniorów i Kazimierz Jakimowicz, wiceprzewodniczący złożyli życzenia osobom tworzącym Suwalski Klub Seniora przy ul. Chopina 6 a z okazji drugich urodzin Klubu. Zwrócili zwłaszcza uwagę na cenną współpracę międzypokoleniową, ponieważ Klub jest prowadzony przez młodych ludzi ze Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej “Nie Po Drodze”, z myślą o starszych. Wszystkim klubowiczom życzyli także zapału do realizacji dobrych pomysłów oraz niesłabnącej dobrej energii, którą dzielą się z otoczeniem.

9.02.2018 Suwalska Rada Seniorów przystąpiła do Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, powołanego w Krakowie w sierpniu 2015 r.

5.02.2018 Przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów Maria Lauryn uczestniczyła w pierwszym spotkaniu roboczego komitetu ds. organizacji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W skład komitetu wykonawczego wchodzą przedstawiciele miejskich instytucji kulturalnych i sportowych, pracownicy Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej, społecznych rad i przedstawiciele harcerzy. W sumie 19 osób. Na czele gremium stoi Ewa Sidorek, Zastępca Prezydenta Miasta. W spotkaniu udział wzięli także Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk i Wiesław Stelmach, Skarbnik Miasta. 

 

15.12.2017 Powołano Radę Seniorów  przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Maria Lauryn, przewodnicząca Suwalskiej Rady Seniorów została wybrana w głosowaniu członków Rady jej Sekretarzem. Nominacje wręczył Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego. W składzie Rady Seniorów Województwa Podlaskiego znalazło się 15 osób: Elżbieta Rajewska-Nikonowicz – dyrektor ROPS w Białymstoku; Eliza Szadkowska – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego; Alina Pyłkowska -przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego; Jolanta Wołągiewicz – przedstawiciel organizacji pozarządowej; Jan Kalinowski -przedstawiciel Polskiego Związki Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku; Krystyna Cylwik – przedstawiciel organizacji pozarządowej; Maria Jolanta Lauryn -przedstawiciel Gminnej Rady Seniorów; Grażyna Czajkowska – przedstawiciel Gminnej Rady Seniorów; Stanisław Danilewicz – przedstawiciel Gminnej Rady Seniorów; Jerzy Nazaruk – przedstawiciel Uniwersytetu III Wieku; Teresa Sołowiej – przedstawiciel Uniwersytetu III Wieku; Mikołaj Żabiński -przedstawiciel Uniwersytetu III  Wieku; Zdzisława Sawicka – przedstawiciel podmiotu działającego w obszarze usługowo-opiekuńczym na rzecz seniorów; Irena Czerwionka – przedstawiciel podmiotu działającego w obszarze usługowo-opiekuńczym na rzecz seniorów; Barbara Małgorzata Bień -przedstawiciel środowiska naukowego i medycznego, znający problematykę osób starszych. Po wręczeniu nominacji odbyło się I posiedzenie Rady w celu ukonstytuowania władz Rady. W drodze głosowania na przewodniczącą Rady wybrano Jolantę Wołągiewicz (Białystok), zastępcą przewodniczącej została Grażyna Czajkowska (Łomża), sekretarzem Rady wybrano Marię Jolantę Lauryn (Suwałki). Kolejne spotkanie Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego odbędzie się w styczniu 2018 r.  Zdjęcia: Jolanta Fajkowska z redakcji Podlaskiego Seniora 

15.12.2017 Przedstawiciele Suwalskiej Rady Seniorów uczestniczyli w Podlaskich Dniach Seniora, zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku. W programie znalazły się wykłady na temat udaru mózgu, skali zachorowań, sytuacji pomocy medycznej na terenie woj. podlaskiego oraz zamierzenia usprawnienia tego systemu pomocy. Temat przedstawili: dr hab.n.med. Alina Kułakowska -konsultant ds. neurologii woj. podlaskiego i dr.hab.n.med.Jan Kochanowicz – kierownik Kliniki Neurologii UM w Białymstoku. Bożena Bednarek ze Stowarzyszenia Szukamy Polski zaprezentowała wyniki projektu realizowanego w 6 powiatach woj podlaskiego (w tym w Suwałkach) pt.” Podlascy seniorzy- wpływamy na zmiany”. 

16.11.2017 Członkowie Suwalskiej Rady Seniorów wręczali dyplomy zwycięzcom zawodów strzeleckich dla młodzieży, zorganizowanych przez Kazimierza Jakimowicza, wiceprzewodniczącego Suwalskiej Rady Seniorów.

 

11.11.2017 Wiązankę kwiatów w dniu Święta Niepodległości pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach złożyła delegacja Suwalskiej Rady Seniorów: Lucyna Śniecińska, sekretarz SRS z Kazimierzem Jakimowiczem, wiceprzewodniczącym SRS. Przedstawiciele SRS wzięli tez udział w uroczystej mszy św. w konkatedrze pw. św. Aleksandra oraz w widowisku Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna, przygotowanym specjalnie na Święto Niepodległości. 
   

 

9.11.2017 Suwalska Rada Seniorów wzięła udział w III Podlaskim Forum Aktywności Osób Starszych w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. Fot. Teresa Wysocka-Kluczny, Maria Lauryn

 

Fot. Piotr Kopciał

7.11.2017 Uroczyste obchody Europejskiego Dnia Seniora  zorganizowali Suwalska Rada Seniorów i Prezydent Miasta Suwałk. Suwalscy seniorzy i ich goście spotkali się w sali koncertowo-teatralnej im. Andrzeja Wajdy w Suwalskim Ośrodku Kultury. W uroczystości wziął udział Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk wraz z zastępcami Ewą Sidorek i Łukaszem Kurzyną, a także przedstawiciele miejskich instytucji, uczelni, organizacji. Prezydent Suwałk gratulując seniorom oraz życząc im zdrowia i spełniania wszystkich planów na emeryturze podkreślał, że są oni bardzo aktywną grupą, która ma wkład w życie społeczne naszego miasta.
Na scenie zaprezentowały się wszystkie artystyczne grupy senioralne działające w Suwałkach: Wspomnień czar, Ocean Życia, Złota Jesień, Chór Seniora z Klubu Centrum, Suwalskie Starszaki, Chór Canto, Srebrne pierwiosnki.
Za współpracę w działaniach na rzecz seniorów zostali wyróżnieni uczestnicy Programu Aktywny Senior, oferującego zniżki osobom starszym: Pracownia Psychologiczna “PROGRES”, Maria Magdalena Sowulewska; Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców; Foto Roszkowski 1947; Cinema Lumiere; Auto Naprawa Jerzy Zyskowski; Visus Optyk; Ośrodek Sportu i Rekreacji; Suwalski Ośrodek Kultury; Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej; Muzeum Okręgowe.
We foyer można było obejrzeć wystawę fotograficzną Teresy Wysockiej-Kluczny, odwiedzić stoiska Suwalskiej Rady Seniorów, Suwalskiego Klubu Seniora przy ul. Chopina 6a oraz Klubu Seniora Centrum, zmierzyć poziom cukru i ciśnienie na stoisku Suwalskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej, porozmawiać o bezpieczeństwie z suwalską policją, a także skosztować tortu ufundowanego przez Piekarnię Cymes.
Spotkanie zakończyło widowisko „Cygańskie czary” w wykonaniu Eleny Rutkowskiej z zespołem.

 

30.10.2017 Członkowie Suwalskiej Rady Seniorów uczestniczyli w spotkaniu z dr Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Suwalskim Ośrodku Kultury w Suwałkach. 

27.10.2017 Odbyły się dwa spotkania robocze, zorganizowane przez Suwalską Radę Seniorów. Jedno, z udziałem Stanisława Kulikowskiego, redaktora naczelnego DwuTygodnika Suwalskiego dotyczyło przyszłej wkładki dla seniorów w DwuTygodniku. Inicjatorem drugiego spotkania był Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, reprezentowany tego dnia przez Joannę Sztelmer-Stabińską. Dotyczyło ono propozycji wydarzeń kulturalnych, przygotowywanych przez stowarzyszenia senioralne na przyszły rok. Chodziło m.in. o to, aby skoordynować terminy wydarzeń. 

20.10.2017 Delegacja Suwalskiej Rady Seniorów (Krystyna Polkowska i Kazimierz Jakimowicz) uczestniczyła w obchodach Europejskiego Dniu Seniora w kinie “Iskra” w Augustowie. “Mamy nadzieję, że tak jak dotychczas będziemy się wspierać, współpracować i czerpać wzajemnie ze swoich doświadczeń, a także że niejedno przedsięwzięcie przeprowadzimy wspólnie.” – napisali suwalscy seniorzy w liście gratulacyjnym skierowanym do Rady Seniorów Miasta Augustowa.  
Tego samego dnia o godzinie 12. Suwalskie Starszaki zaśpiewały z okazji Dnia Seniora w restauracji Rozmarino w Suwałkach. Fot. Teresa Wysocka-Kluczny

 

18.10.2017 Członkowie Suwalskiej Rady Seniorów uczestniczyli w wydarzeniu „Akademia pełna życia” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach, będącego jednocześnie inauguracją roku akademickiego 2017/2018 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na spotkaniu nie zabrakło wykładów o problematyce starzenia się, a także występów artystycznych. Przedstawiciele SRS złożyli gratulacje władzom UTW i przekazali życzenia studentom.

16.10.2017 Przedstawiciele Suwalskiej Rady Seniorów uczestniczyli w spotkaniu “Nie daj się wkręcić Babciu”, zorganizowanym przez MSWiA w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Wyjazd zorganizował Oddział Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Suwałkach.
Fot. Teresa Wysocka-Kluczny

 

26.09.2017 Przedstawiciele Suwalskiej Rady Seniorów, Domu Pomocy Społecznej Kalina oraz organizacji senioralnych i mieszkańcy Suwałk wspólnie oglądali w Centrum Trójki transmisję na żywo konferencji pt. “Wsparcie osób żyjących z chorobą Alzheimera i ich rodzin – potrzeby i dobre praktyki”, która odbyła się w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. W czasie spotkania w Suwałkach odbyła się również dyskusja, jak wspierać w naszym mieście osoby z chorobą Alzheimera i ich bliskich. 

16.08.2017 Dwa teksty,w tym jeden o tematyce senioralnej autorstwa Lucyny Śniecińskiej, członkini Suwalskiej Rady ukazały się w portalu: podlaskisenior.pl:
– “Na smutek – „Kalinka””;
– “Suwalska Mapa Zagrożeń – rok po”.

26.06.2017 Członkowie Suwalskiej Rady Seniorów konsultowali karty wyborcze w wyborach różnego szczebla. Konsultacje przygotowała suwalska delegatura Krajowego Biura Wyborczego. Wnioski można znaleźć tutaj

Fot. Archiwum suwalskiej delegatury KBW

08.05.2017 Na zaproszenie Prezydenta Miasta Suwałk Czesława Renkiewicza i Przewodniczącego RM Zdzisława Przełomca delegacja SRS w składzie Krystyna Polkowska i Piotr Marian Luto wzięli udział w uroczystości z okazji Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności – 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie.

03.05.2017 Na zaproszenie Prezydenta Miasta Suwałk Czesława Renkiewicza i Przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Przełomca delegacja SRS w składzie Maria Lauryn i Kazimierz Jakimowicz wzięli udział w obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja.

 

 

 

 

28.04.2017 Członkowie SRS wzięli udział w wernisażu wystawy malarstwa Andrzeja Zujewicza pt. “Naturalnie” który odbył się w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20 w Suwałkach przy ulicy Noniewicza 71. Jednocześnie były to obchody dwudziestolecia pracy artystycznej autora. Andrzej Zujewicz jako artysta udziela się w środowisku senioralnym.

 

 

 

 

 

25.04.2017 Członkowie SRS uczestniczyli w obchodach Światowego Dnia Inwalidy, zorganizowanych przez Suwalski oddział Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Uroczystość odbyła się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej. Życzenia seniorom w imieniu SRS złożyli Maria Lauryn i Kazimierz Jakimowicz, Kwiaty wręczono najstarszej seniorce – Zofii Chrulskiej. Odznaczenia z rąk Ewy Sidorek, zastępcy Prezydenta Miasta Suwałk otrzymały osoby zasłużone w pracy na rzecz dla seniorów. W części artystycznej wystąpiły zespoły senioralne: “Ocean życia” oraz “Suwalskie Starszaki”.

20.04.2017 członkowie SRS uczestniczyli w uroczystości otwarcia Domu Dziennego Pobytu “Kalinka”, nowego ośrodka wsparcia seniorów, który został usytuowany w pomieszczeniach DPS “Kalina”. Maria Lauryn, przewodnicząca SRS w swoim wystąpieniu podkreśliła szczególną rolę Krystyny Jaśkiewicz, dyrektorki DPS wraz z załogą oraz bardzo dobrą współpracę z samorządem na rzecz poprawy warunków życia seniorów w Suwałkach.

13.04.2017 W Suwalskim Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Ciesielskiej 15 odbyło się spotkanie robocze członków Suwalskiej Rady Seniorów z przedstawicielami Działu Sportu, Rekreacji i Marketingu OSiR Suwałki. Ze strony SRS udział wzięli: Maria Lauryn, Kazimierz Jakimowicz i Ryszard Rogucki. OSiR reprezentowali: Kamil Klimek, kierownik działu i Iwona Prelewicz-Ceran, spejalista do spraw organizacji imprez. Omówiono dwa działania: SRS zaproponowała organizację w roku 2018 imprezy sportowej pod tytułem “Pogodna Suwalska Olimpiada Senioralna”. Przedstawiciele OSIR przedstawili propozycję udziału seniorów w RESO – Suwałki 10,5 – Miejskie Święto Biegania, szczególnie w marszu nordic walking pod nazwą Suwałki – Marsz!

10.04.2017 Suwalska Rada Seniorów odwiedziła Suwalski Klub Seniora, przy ul. Chopina 6a, który niedawno świętował pierwszą rocznicę działalności. Członkowie SRS wręczyli list z podziękowaniami i prezent w postaci zestawu do gry w boule. “Suwalska Rada Seniorów w pełni docenia trud, jaki włożyliście w techniczne i estetyczne przygotowanie lokalu Klubu i jego otoczenia, organizację zróżnicowanych rodzajów zajęć, w których seniorzy mogą uczestniczyć, a także stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery towarzyszącej spotkaniom. Wyrażamy również uznanie dla starań o coraz lepsze dostosowywanie oferty do zainteresowań i możliwości dotychczasowych „bywalców” Klubu oraz poszukiwanie nowych sposobów dotarcia do tych, którzy nie poznali jeszcze do niego drogi” – napisali członkowie Suwalskiej Rady Seniorów w liście gratulacyjnym.

10.04.2017 odbyło się kolejne posiedzenie SRS, na którym zatwierdzono ostatecznie Działania programowe SRS na rzecz poprawy życia seniorów w mieście Suwałki na lata 2017-2018 (w drugiej kadencji). Na spotkaniu obecne były Krystyna Jaśkiewicz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej “Kalina”, Maria Metelska zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Honorata Rudnik, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Omówiono szczegółowo: zasady działania, regulamin, oraz uchwałę Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2017 r w sprawie zasad ponoszenia odpłatności w ośrodku wsparcia czyli w Dziennym Domu Pobytu “Kalinka”, który będzie funkcjonował w pomieszczeniach DPS “Kalina”/

6.04.2017 Członkowie Suwalskiej Rady Seniorów uczestniczyli w wernisażu wystawy obrazów Teresy Malinowskiej pt. ORMA=ŚLAD w Galerii Na marmurach przy ul Noniewicza 71. Teresa Malinowska należy do grupy seniorów – artystów amatorów SZTALUGI, działającej w pracowni malarskiej artystki plastyczki Haliny Mackiewicz z Suwalskiego Ośrodka Kultury. Szczególną uwagę malarka poświęciła żywej naturze i urokliwym przestrzeniom naszego miasta.

 

 

 

 

 

5.04.2017 Odbyło się spotkanie Prezydenta Miasta Suwałk Czesława Renkiewicza z przedstawicielami Suwalskiej Rady Seniorów, tj. Marią Lauryn – przewodniczącą, Kazimierzem Jakimowiczem – wiceprzewodniczącym, Lucyną Śniecińską – sekretarzem, Włodzimierzem Marczewskim – członkiem SRS, w sprawie ustalenia priorytetów realizacji “Działań Programowych SRS na rzecz poprawy poziomu życia seniorów na lata 2017-2018”.

2.04.2017 Członkowie Suwalskiej Rady Seniorów uczestniczyli w uroczystej inauguracji Roku Andrzeja Strumiłły w Suwałkach, która odbyła się w Suwalskim Ośrodku Kultury w sali im. Andrzeja Wajdy.

31.03.2017 Przedstawiciele Suwalskiej Rady Seniorów wzięli udział w uroczystości upamiętnienia 73 rocznicy stracenia w Suwałkach 16 mieszkańców Suwalszczyzny.  Uczestniczyli we mszy świętej w kościele pw. św. Wojciecha, a następnie złożyli kwiaty i znicz pod pomnikiem Straceń.

28.03.2017 Suwalską Radę Seniorów odwiedziła w siedzibie przy ul. Ciesielskiej 15 Rada Seniorów Miasta Augustowa. Dyskutowano m.in. o rolach jaką mogą pełnić rady seniorów oraz o tym, jakie inicjatywy warto podjąć lokalnie na rzecz osób starszych.

Fot. Teresa Wysocka-Kluczny

28.03.2017 Na integracyjny wiosenny spacer po zabytkowej części Suwałk wybrali się suwalscy seniorzy i młodzież. Inicjatorem wydarzenia była Młodzieżowa Rada Miasta Suwałki we współpracy z Suwalską Radą Seniorów. Grupę oprowadzał Stanisław Tumidajewicz. 

 Fot. Teresa Wysocka-Kluczny

22.03.2017 Do 28 marca można zgłaszać inicjatywy do 10. edycji konkursu “Seniorzy w akcji”, organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W programie mogą wziąć udział pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba 18-35 lat), które chcą̨ wspierać działania międzypokoleniowe i angażować się̨ w rozwiązywanie lokalnych problemów, takich jak np. samotność seniorów, brak przestrzeni do spotkań mieszkańców, brak ciekawej oferty zajęć dla dzieci czy niewielkie zainteresowanie lokalną historią. Realizatorzy projektów wezmą udział w kreatywnych warsztatach i otrzymają dotację w wysokości do 12 tys. zł. Do tej pory w ramach “Seniorów w akcji” wsparto 297 projektów w całej Polsce. Więcej informacji: http://seniorzywakcji.pl/

13-14.03.2017 Odbyło się III spotkanie Klubu Ambasadorów “Świat zmieniają ludzie z pasją”, działającego pod opieką Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę” i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Reprezentantem naszego miasta i województwa podlaskiego jest Maria Lauryn, Przewodnicząca SRS. Klub powstał by łączyć pokolenia i nauczyć dzielić się radością życia. Propaguje hasło “Jedność międzypokoleniowa – różnorodność działań”. Maria Lauryn zrealizowała wizytę studyjną w Międzypokoleniowej Klubokawiarni przy ulicy Anielewicza w 3/5 w Warszawie. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa grupy seniorów w ramach budżetu obywatelskiego.

6.03.2017 Odbyło się trzecie posiedzenie Suwalskiej Rady Seniorów II kadencji. Głównym tematem było przyjęcie “Propozycji działań programowych na rzecz poprawy poziomu życia seniorów w mieście Suwałki na lata 2017-2018”. Gościem Rady był Piotr Wasilewski, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Suwałk, który zaprosił seniorów do udziału w spacerze międzypokoleniowym po zabytkowych  Suwałkach. Inicjatywę przyjęto z zadowoleniem, szczególnie że 29 kwietnia obchodzony będzie Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. Jest to pierwsza i ciekawa inicjatywa wspólnych działań na rzecz porozumienia i komunikacji międzypokoleniowej.

Fot. Maria Lauryn

28.02.2017 Przedstawiciele Suwalskiej Rady Seniorów uczestniczyli w 4 urodzinach Centrum Trójki, przy ul. Tadeusza Kościuszki 71. Złożyli życzenia i podziękowania.


Archiwum Suwalskiej Rady Seniorów

Profil na Facebooku    Profil na Youtube