Instytucje otoczenia biznesu

1. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Fundacja działa na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej w regionie poprzez promocję i propagowanie małych przedsiębiorstw i innych przedsięwzięć gospodarczych organizowanych przez bezrobotnych lub dających im zatrudnienie w celu rozwoju gospodarczego regionu i likwidacji w ten sposób bezrobocia.

Promuje przedsiębiorczość w postaci przedstawiania zalet samodzielnej działalności w formie:

 • organizowania szkoleń, konferencji,
 • organizowania spotkań z potencjalnymi kontrahentami,
 • wydawania biuletynów informacyjnych,
 • gromadzenia danych; organizuje szkolenia dla bezrobotnych w celu rozwoju ogólnych i zawodowych kwalifikacji, niezbędnych do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej lub zmiany branży zawodowej.

Adres:
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Kościuszki 62, 16-400 Suwałki
tel. 087 565 13 86, fax. 087 563 22 65
http://www.frp.pl

2. Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.

Agencja wspiera rozwój regionalny w różnych jego obszarach i jest ukierunkowana przede wszystkim na realizacje inicjatyw gospodarczych w regionie Podlasia i Suwalszczyzny, a w szczególności:

 • współdziała w opracowaniu programów rozwoju regionu,
 • aktywnie wspiera biznes i eksport,
 • promuje region suwalski,
 • tworzy i realizuje programy aktywnej walki z bezrobociem,
 • tworzy nowe podmioty gospodarcze,
 • organizuje kształcenie zawodowe dorosłych i młodzieży, organizuje systemy gromadzenia i dystrybucji informacji gospodarczej,
 • organizuje inkubatory przedsiębiorczości,
 • przygotowuje i wdraża programy pomocowe.

Adres:
Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.
ul. Noniewicza 42 A, 16-400 Suwałki
tel. 087 566 61 06, fax: 087 566 74 97
http://www.ares.suwalki.pl/

3. Stowarzyszenie Euroregion Niemen

Stowarzyszenie Euroregion Niemen zajmuje się:

 • organizowaniem i koordynowaniem całokształtu współpracy transgranicznej podmiotów strony polskiej z podmiotami regionu innych krajów w ramach Euroregionu Niemen,
 • zarządzaniem środkami Unii Europejskiej w ramach popierania współpracy przygranicznej,
 • prowadzeniem Punktu Informacji Europejskiej Euroregionu Niemen,
 • prowadzenie Sekretariatu Strony Polskiej Rady Euroregionu Niemen,
 • realizacją projektów własnych w ramach programów pomocowych,
 • prowadzeniem działalności szkoleniowej i edukacyjnej.

Adres:
Stowarzyszenie Euroregion Niemen
ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki
tel. 087 565 36 71, fax. 087 565 36 72
http://www.niemen.org.pl/

4. Izba Przemysłowo-Gospodarcza w Suwałkach

Izba Przemysłowo-Gospodarcza w Suwałkach jest regionalną organizacją samorządu gospodarczego działającą na terenie województwa podlaskiego. Powołana została na Zebraniu Założycielskim w dniu 18.12.2014 r.

Jednym z głównych celów statutowych Izby Przemysłowo – Gospodarczej w Suwałkach jest reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej członków przede wszystkim wobec, organów administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych organizacji; pogłębianie i wzmacnianie więzi gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami, zachęcanie do podejmowania wspólnych przedsięwzięć i wymiany doświadczeń biznesowych, promowaniu przedsiębiorców i dobrych praktyk biznesowych oraz wsparcie dla prowadzonej działalności.

Adres:
Izba Przemysłowo – Gospodarcza w Suwałkach
ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki
tel. komórkowy: +48 601 143 100
e-mail: biuro@ipg.suwalki.pl
http://izbapg.pl/

Profil na Facebooku    Profil na Youtube