Ogłoszenie

Dodano: 1 października 2018

Zarządzenie Nr 321 /2018 Prezydenta Miasta Suwałk działającego jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, 1496, 1693) oraz Zarządzenia Wojewody Nr 126/2018 z dnia 18 września 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć wykaz dotyczący sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa:

oznaczonej działką nr 11833 o powierzchni 0,0022 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Ciesielskiej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00028094/0. Działka zabudowana jest murowanym budynkiem garażowym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 15,62 m2. Z nabyciem nieruchomości wiąże się obowiązek uiszczania opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku. Wysokość opłaty rocznej wynosi 93,13 zł (3% ceny gruntu) i podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą własności budynku nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Cena wywoławcza: 23 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).

§ 2. Osoby zainteresowane kupnem ww. nieruchomości, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (pokój 141) w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§  3. Niniejszy wykaz wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, zamieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, na stronie podmiotowej Wojewody Podlaskiego w Biuletynie Informacji Publicznej, a ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl, oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

 

 

Kategoria: Aktualności, Miejskie, Ogłoszenia