Ogłoszenie

Dodano: 18 października 2018

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 października 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 17.10.2018 r. do 07.11.2018r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz zbycia w drodze zamiany (Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk Nr 339/2018 i 340/2018 z dnia 17 października 2018 roku).

 

Zarządzenie Nr 339 / 2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000, 1089, 1496, 1693, 1669, 1716), w związku z uchwałą nr XX/211/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami mienia gminnego Miasta Suwałki (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego poz. 1421 z dnia 08.05.2012 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć wykaz dotyczący zbycia następujących nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki:

  1. oznaczone działkami nr 35236/58 o powierzchni 0,0097 ha i 32589/25 o powierzchni 0,0120 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Radomskiej, posiadające urządzone księgi wieczyste SU1S/00030587/0 i SU1S/00030588/7. Na działce nr 32589/25 zlokalizowana jest sieć energetyczna. Nabywcy zobowiązani będą do nieodpłatnego znoszenia tej sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w związku z awarią bądź konserwacją. Działki nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, przeznaczone są do sprzedaży bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania gruntu przyległego. Cena: 24 846 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych).
  2. oznaczona działką 32589/26 o powierzchni 0,0123 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Radomskiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą SU1S/00030588/7. Na nieruchomości zlokalizowana jest sieć energetyczna. Nabywcy zobowiązani będą do nieodpłatnego znoszenia tej sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w związku z awarią bądź konserwacją. Nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna, przeznaczona jest do sprzedaży bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania gruntu przyległego. Cena: 14 084 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy osiemdziesiąt cztery złote).
  3. oznaczona działką nr 10971/1 o powierzchni 0,0828 ha, położona w Suwałkach przy ul. Wigierskiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00028110/9. Nieruchomość zabudowana jest budynkami gospodarczymi w złym stanie technicznym. Na nieruchomości zlokalizowana jest sieć energetyczna. Nabywcy zobowiązani będą do nieodpłatnego znoszenia tej sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt w związku z awarią bądź konserwacją. Nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna, przeznaczona jest do sprzedaży bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania gruntu przyległego. Cena: 215 170 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt złotych). 

§ 2. Osoby zainteresowane kupnem ww. nieruchomości, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (pokój 141) w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

§ 3. Niniejszy wykaz wywiesić na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, zamieścić na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, a ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w dzienniku www.monitorurzedowy.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

                                                                                          PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

Kategoria: Aktualności, Ogłoszenia