Oświadczenie Skarbnika Miasta Suwałki

Dodano: 18 października 2018

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi sytuacji budżetowej miasta w 2018 r. uprzejmie informuję, że na dzień 17 października 2018 r. stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek, bez spółek komunalnych wynosi 136.938,7 tys. zł.

Na dzień 10 października 2018 r. zadłużenie spółek komunalnych z tytułu zaciągniętych w bankach i funduszach celowych kredytów i pożyczek (WFOŚiGW) wynosi 25.790,8 tys. zł.

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską w Suwałkach budżetem miasta na 2018 r. (po zmianach dokonanych w ciągu roku), limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych do wykorzystania w 2018 r. wynosi 51.768,4 tys. zł i na dzień dzisiejszy nie jest wykorzystany.

Limit zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego (do ewentualnego zaciągnięcia i spłaty w 2018 r.) wynosi 10.000 tys. zł i na dzień dzisiejszy nie jest wykorzystany.

Prognozowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (po zmianach w ciągu roku) dług miasta na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 182.157,2 tys. zł przy założeniu, że deficyt budżetowy na koniec roku 2018 będzie równy zaplanowanemu w budżecie na 2018 r. tj. 50.793,7 tys. zł oraz zaciągnięciu kredytu bankowego w pełnej wysokości.

Indywidualny dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia miasta będący jedynym określającym wydolność finansową (wynikający z ustawy o finansach publicznych) i ujęty w uchwalonej przez Radę Miejską Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2038, bez spełnienia którego nie można uchwalić budżetu wynosi 8,55%.

Wykorzystany wskaźnik w uchwalonym budżecie na 2018 r. to 4,29%, a zatem 50% dopuszczalnego wskaźnika.

Z doświadczeń ostatnich lat oraz zdecydowanego wzrostu dochodów miasta, w związku z bardzo dobrą realizacja dochodów min. z tytułu udziału w PIT i CIT (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) oraz podatkach i opłatach lokalnych wynika, że wykonany deficyt budżetowy będzie zdecydowanie niższy od planowanego, w związku z tym, dopuszczalny maksymalny limit kredytu do zaciągnięcia nie będzie wykorzystany.

Reguła ta dotyczy nie tylko budżetów samorządowych, ale i budżetu państwa.

Wiesław Stelmach

Skarbnik Miasta Suwałki

Suwałki, dn. 18 października 2018 r.

Poniżej przedstawiamy kwartalne sprawozdanie Miasta Suwałki o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Dokument z dn. 10 października 2018r.

Kategoria: Aktualności, Miejskie