Sesja Rady Miejskiej w Suwałkach 

Porządek LII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach, która odbędzie się w dniu 17 października  2018 r. o godz. 1500 w sali obrad nr 26 w Urzędzie Miejskim w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku
 3. Przyjęcie protokołu nr LI/2018 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2018 roku.  
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia  26 września 2018 r. 
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach z dokonanej analizy oświadczeń  majątkowych złożonych w 2018 r. – wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. przez radnych Rady Miejskiej w Suwałkach oraz z realizacji obowiązku przedłożenia Radzie analizy  oświadczeń przez podmioty do tego uprawnione oraz  Informacja  z realizacji obowiązku przedłożenia Radzie analizy oświadczeń przez podmioty do tego uprawnione oraz informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez zastępców Prezydenta Miasta Suwałk, Skarbnika Miasta, Sekretarza Miasta, osoby zarządzające i członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi i  osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Suwałk, a także kierowników jednostek organizacyjnych  gminy -Miasta Suwałki.
 6. Informacja dotycząca zapotrzebowania na zatrudnienie więźniów w jednostkach podległych Miastu Suwałki, oraz w innych podmiotach uprawnionych (na podstawie ustawy Kodeks karny wykonawczy) do zatrudniania więźniów.
 7. Uzupełnienie Sprawozdań (z dnia 25 września 2018r.) z działalności Komisji Rady Miejskiej w Suwałkach za okres kadencji 2014-2018.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk”.     
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Aleksandra w Suwałkach.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk na rzecz Skarbu Państwa.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na  2018 rok. 
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2018 – 2038.
 15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie obrad.

Android (Uwaga na transfer przy danych komórkowych!)
W przeglądarce wpisujemy:   rtsp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream
Przy problemach z dźwiękiem, można zainstalować np: simple rtmp m3u8 rtsp player lub inny rtsp player

Apple iOS
http://212.33.77.226:1935/sesja/livestream/playlist.m3u8

 

Przy problemach w systemie MS Windows, np: brak flash-a w przeglądarce, można zainstalować  VLC Player. Adres wideo:  rtmp://212.33.77.226:1935/sesja/livestream