XXX sesja Rady Miejskiej

Dodano: 17 lutego 2017

XXX sesja Rady Miejskiej w  Suwałkach odbędzie się w dniu 22 lutego 2017r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej nr 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku
 3. Przyjęcie protokołu nr XXIX/2017 sesji Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 stycznia  2017 roku.  
 4. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Suwałk i wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Suwałkach od dnia  25 stycznia 2017 roku.   
 5. Informacja z realizacji programu pn.: „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki” w 2016 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. bryg. pil. W. Urbanowicza w Suwałkach funkcjonującego w Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie miasta Suwałki.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: Kościuszki, A. Mickiewicza   i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Suwałki.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta  na  2017 rok.                          
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2017–2035.
 19. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach. 
 20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Zamknięcie obrad.

Kategoria: Aktualności, Miejskie